adip يوللانغان ۋاقتى 2006-7-8 15:28:29

Buffer ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ

ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ:ﺋﯘﭼﻘﯘﻥ

Buffer ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺳﯜﺭﯨﺘﻰ ﺗﯧﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﯦﺘﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯜﺭﯨﺘﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﯦﺘﺎﻝ ﻫﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺳﯜﺭﻩﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯜﻧﯜﻡ ﺧﻮﺭﺍﺵ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻰ ﺩﯦﺘﺎﻝ.
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﯩﺮﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﻤﯩﺒﺎﭖ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﺭﯨﺘﻰ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﺭﯨﺘﻰ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﯩﺮﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﻤﯩﺒﺎﭖ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﭖ ﺋﺎﺳﺘﺎ. ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﺎﻣﻤﯩﺒﺎﭖ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭺ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﺘﯩﻦ ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ، ﺋﯘﻧﻰ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﯩﺮﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻘﺎ ﺳﯘﻧﯩﺪﯗ. ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﻮﻗﯘﺭﻯ ﺳﯜﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻣﻤﯩﺒﺎﭖ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭺ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯩﺴﭙﻰ ﺗﯜﯞﻩﻥ ﺳﯜﺭﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭺ ﻫﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﺘﯩﻜﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﯩﺮﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻘﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯜﻧﯜﻡ ﺧﻮﺭﺍﺵ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻰ ﻳﯜﺯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻣﻤﯩﺒﺎﭖ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭺ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﻨﯩﯔ ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﻪﺭﮔﯜﭼﻪ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯜﻧﯜﻡ ﺧﻮﺭﺍﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﺋﺎﻣﻤﯩﺒﺎﭖ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭺ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭺ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﻐﺎ "ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﺳﯜﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﺑﺎﻓﻔﯩﺮ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﻰ" ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﯦﺘﺎﻟﻨﻰ ﻗﻮﺷﻘﺎﻥ(ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺳﯜﺭﯨﺘﻰ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﺗﯧﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﻩ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ). ﺋﺎﻣﻤﯩﺒﺎﭖ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭺ ﺑﺎﻓﻔﯩﺮﻏﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺋﺎﺩﯨﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ. ﺑﺎﻓﻔﯩﺮ ﺋﺎﺩﯨﺮﯨﺲ ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻼﺭﻧﻰ ﯞﻩ ﺷﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻧﺪﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺷﯘﭘﻼ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﺘﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ، ﻳﺎﻧﺪﺍﺵ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﺪﻩ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﭗ، ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻨﻰ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻘﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ. ﻛﯩﻠﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭺ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﻓﻔﯩﺮ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﺪﻩ ﺳﺎﻗﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻧﺪﺍﺵ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﯩﺮﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻘﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺑﺎﻗﯩﺪﯗ. ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﻨﻰ ﺋﺎﯞﺍﺭﻩ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﯚﺯﯨﻼ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰ ﺑﯩﺮﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻘﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ. ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﻫﯟﺍﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﺪﯗ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻨﯩﯔ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﺘﯩﻦ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﺎﺯﯨﻴﯩﺪﯗ، ﺑﯩﺰ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻼﺭﻣﯘ ﺋﺎﺯ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯘﺧﯩﻞ ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻰ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺩﯦﺘﺎﻝ ﻻﻳﯩﻬﯩﻠﻪﺷﺘﻪ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺩﯦﺴﻜﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻰ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﻗﯘﺭﯗﺵ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ( ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﻫﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺩﯦﺴﻜﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﻮﻣﺎﺗﻼﺭ ﺋﺎﻣﺒﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﭼﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﻘﺎ ﺳﺎﻗﻠﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﺘﯩﻨﻼ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺋﯧﻠﯩﺶ).
ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﺪﺍ ﺳﺎﻗﻼﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﺳﯧﻐﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ، ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯧﯟﻩﺗﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯘﭼﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﺮﯨﺴﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ، ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﭽﻰ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭺ "ﺗﯧﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ" ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.
بەت: [1]
: Buffer ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ