adip يوللانغان ۋاقتى 2006-7-8 12:32:11

Windows API ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ؟

ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ:URHUN


Windows ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﯘ ﻛﯚﭖ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﻗﻠﯘﻕ ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﭽﺎﻥ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻼﺭﻧﻰ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ،ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﻨﻰ ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﻠﻪﺵ،ﺳﯩﺴﺘﯩﻤﺎ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺵ...ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ، ﻳﻪﻧﻪ، ﺋﯘ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﺪﯗﺭ.
ﺑﯘ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻫﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﯩﺘﯩﻨﻰ( ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻓﻮﻧﻜﯩﺴﯩﻴﻪ) ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ،ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﭽﺎﻥ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻧﻪﻙ ﺋﯩﭽﯩﺶ،ﺷﻪﻛﯩﻞ ﺳﯩﺰﯨﺶ،ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﺎ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯩﺪﯗ.ﺑﯘ ﻓﻮﻧﻜﯩﺴﯩﻴﻪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﺋﻮﺑﯩﻜﺘﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﭽﺎﻥ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻼﺭ( Application)ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ،ﺗﯩﺨﯩﻤﯘ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ،API  ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺘﯩﻤﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﯞﺭﯛﻙ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ، ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﭽﺎﻥ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻼﺭ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ( Application Programming Interface ) ﺩﻩﭖ ،ﻗﯩﺴﻘﺎﺭﺗﯩﻠﯩﭗ API  ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ.
API ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﺎﻫﯩﻴﻪﺗﺘﻪ،Windows ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﻓﻮﻧﻜﯩﺴﯩﻴﻪﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ
Windows  ﻣﯘﻫﯩﺘﯩﺪﺍ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﺎ ﺗﯜﺯﮔﻪﻧﺪﻩ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻓﻮﻧﻜﯩﺴﯩﻴﻪﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﻳﯩﺰﯨﺶ ﺋﺎﯞﺍﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯩﺴﯩﺰ.
ﺩﯨﻤﻪﻙ،Windows 32 ﺋﺎﭘﯩﺒﻮﻟﺴﺎ،Windows  ﻧﯩﯔ 32 ﺧﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﺳﯘﭘﯩﺴﯩﺪﺍ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﺎ ﺗﯜﺯﯛﺵ ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ.
ﺋﻮﻣﻮﻣﻪﻥ،Windows ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻣﯘﻫﯩﺘﯩﺪﺍ،ﺋﯩﺠﺮﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﭽﺎﻥ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﯨﮕﯜﺩﻩﻙ Windows API   ﻧﻰ ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯗ

mayor يوللانغان ۋاقتى 2006-7-8 12:58:34

ﻣﯧﻨﯩﯔ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽﻪ :
APIﺑﻮﻟﺴﺎ Windowsﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ ﺳﺎﻧﺎﻗﻠﯩﻖ ﻓﯘﻧﻜﯩﺴﺴﯩﻴﻪﻟﻪﺭ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ  (ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻐﺎ) ﺋﯘﭼﯘﺭ ﯞﻩ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﻡ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯚﯞﺭﯛﻙ !
Windowsﻧﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ﺩﻩﻝ ﻣﯘﺷﯘ APIﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ Linux ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺩﻩﻝ ﻣﯘﺷﯘ ، ﺋﻪﮔﻪﺭﺩﻩ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻥ ، API ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺳﺎﭖ ﺑﯩﺮﺩﺍﻧﻪ DLLﻧﻰLinuxﻗﺎ ﺋﻪﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﻪ 100%ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ !

tizimlattim يوللانغان ۋاقتى 2006-7-9 04:08:46

ﻣﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﯘﺗﯩﺮﻏﺎ ﺧﯩﻠﻰ ﺋﯘﺳﺘﯩﻤﯘ ﻧﯩﻤﻪ...

306402124 يوللانغان ۋاقتى 2006-7-22 11:31:40

ﯞﺍﻱ ﺗﺎﯕﻪﻱ

umidiya يوللانغان ۋاقتى 2006-10-22 13:39:35

ﺧﯧﻠﻰ ﻳﺎﻣﺎﻧﻜﻪﻥ ﻣﯩﻨﯩﻤﻪ

FinalFantasy يوللانغان ۋاقتى 2006-10-24 17:57:28

|ئازراق تۈزىتىش كىرگۈزۈپ قوياي: API بولسا پەقەتWindows  قا تەۋە خاس ئىسىم بولماستىن بەلكى Win32 API ۋە باشقا نۇرغۇنلىغان API لارنىڭ ئومۇمىي ئىسىمى، مەسلەن، Unix، Linux نىڭ API لىرى قاتارلىقلار.Windows  نىڭ ھازىرقى32bit  لىق API لىرى Win32 API دەپ ئاتىلىدۇ.
بەت: [1]
: Windows API ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ؟