boytakyigit يوللانغان ۋاقتى 2006-7-2 18:56:50

ﻛﯩﻢ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ؟

1.

   ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﻟﻤﺎ ﻳﻪﭘﺘﯘ -ﺩﻩ ، ﺳﯧﯟﯨﺘﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻣﯩﻨﻰ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﻏﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ .ﺑﺎﻏﻨﯩﯔ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﯩﺸﯩﻜﻰ ﺋﻮﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،1- ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻜﻰ ﻛﯜﺯﻩﺗﭽﻰ ﺳﯧﯟﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﻤﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ، ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ .ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﭙﺘﯘ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﻮﻧﯩﻨﭽﻰ ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺋﺎﭺ ﻛﯚﺯ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﻟﻤﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ،ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﻣﻪﭘﺘﯘ .ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻏﺪﯨﻦ ﺳﯧﯟﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻣﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ .ﺳﯧﯟﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎ
ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ؟
   

2.

  ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯜﭺ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﯚﮔﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯜﻥ ﻛﻪﭼﯜﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺋﺎﻱ ﻳﯩﻠﻼﺭ ﺋﯚﺗﯜﭖ ،ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﯧﺮﯨﭙﺘﯘ .ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯚﻳﻠﯜﻙ ﺋﻮﭼﺎﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ .ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﻟﺠﯩﭗ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﯞﻩﺳﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭙﺘﯘ :
  -ﺗﯚﮔﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﭼﻮﯓ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ،ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍﻧﭽﻰ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ، ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻧﺠﻰ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺋﺎﻟﺴﯘﻥ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﺗﯚﮔﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﯕﻼﺭ .
     ﺑﻮﯞﺍﻱ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، ﺋﯜﭺ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺗﯚﮔﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻮﯞﺍﻳﻨﯩﯔ ﯞﻩﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ، ﺑﯚﻟﯜﺷﯜﺷﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭙﺘﯘ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺗﯚﮔﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻱ ﺑﯚﻟﯜﺷﯜﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ
     ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺗﯚﮔﻪ ﻣﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﯩﺸﻤﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ . ﺩﺍﻧﯩﺸﻤﻪﻥ 17 ﺗﯚﮔﯩﻨﻰ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﯞﻩﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯜﭺ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺗﯚﮔﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻱ ،ﺟﯩﺪﻩﻝ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﻱ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ -ﺩﻩ ﺋﯚﺯ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺭﺍﯞﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ .
     ﺩﺍﻧﯩﺸﻤﻪﻥ ﺗﯚﮔﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯜﭺ ﺋﻮﻏﯘﻟﻐﺎ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ؟

sarang491 يوللانغان ۋاقتى 2006-7-2 20:46:43

1.ﺳﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﺍﻧﻪ
2.ﺩﺍﻧﯩﺸﻤﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯚﮔﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻰ،  18 ﺗﯚﮔﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ 9ﺗﯚﮔﯩﻨﻰ ﭼﻮﯓ ﺋﻮﻏﯘﻟﻐﺎ، ﺋﯜﭼﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻯ 6 ﺗﯚﮔﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍﻧﭽﻰ ﺋﻮﻏﯘﻟﻐﺎ، ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ 2 ﺗﯚﮔﯩﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﻮﻏﯘﻟﻐﺎ ﺑﯚﻟﯜﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯚﮔﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ.

yingi-yoloqi يوللانغان ۋاقتى 2006-7-2 21:19:38

ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺟﺎﯞﺍﭖ .

Huxtikin يوللانغان ۋاقتى 2006-7-3 15:03:18

ﺋﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-7-3 15:32:05

ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻛﻪﻥ ﻣﺎﻧﺎ

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-10 12:48:08

ﺷﯘﻧﻰ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ، ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯖﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﯩﺪﻩﻛﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﯓ...

kuyaxoghli يوللانغان ۋاقتى 2010-10-10 16:01:55

ئۈچ يېرىم يىل بۇرۇنقى تىپىشماققا سىزگە قانداق سان تەگسە بولاتتى. تىپىشماق بولسا دەڭلار بالىلار ئۇزۇن بوپتۇ قىيىنراق تىپىشماق ئاڭلىمىغىلى.

KULANGGA1 يوللانغان ۋاقتى 2010-10-10 16:08:39

مەن تۆۋەندىكى ئىنكاسقا قارماي ھىساپلاپ كىتىپتىمەن. ئوخشاشقۇ تاپالمىغان

RUHLAN يوللانغان ۋاقتى 2010-10-10 13:23:07

ماڭا سان تەگمىدى
بەت: [1]
: ﻛﯩﻢ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ؟