azizuyghur يوللانغان ۋاقتى 2006-6-26 16:33:03

ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﺑﻮﺳﯘﻏﯩﺴﺪﺍ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ؟

ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ ﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯧﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﺘﺮﺍﭖ ﻗﯩﻼﻣﺴﯩﺰ ،ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ  ﺳﯩﺰﺩﻩ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭ ﻛﻪﻡ ؟  
1.ﺗﺎﺭﯨﺨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﯩﻠﯩﺮﻯ 7 ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ -ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺷﻪﺭﺕ ﻗﯩﻠﻨﺎﺗﺘﻰ ؟ﺳﯩﺰ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ   ؟ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﭼﯘ
2.ﺳﯩﺰ ﺋﯘﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﯩﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ ؟
3. ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﺎﻧﺎﭖ ﺑﯩﺮﻩﻟﻪﻣﺴﯩﺰ ؟ﺋﯘﻻﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﮬﯚﻛﯘﻡ ﺳﯘﺭﮔﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﻧﯩﻤﻪ ؟
4.ﻣﻪﮬﻤﯘﺕ ﻗﻪﺷﻘﯩﺮﻯ ﻛﯩﻢ ، ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ .ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ ﻧﯩﻤﻪ ؟ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ؟ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ؟
5.ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺧﺎﺱ ﮬﺎﺟﯩﭗ ﻛﯩﻢ ، ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ .ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﻪﺳﯩﺮﻯ ﻧﯩﻤﻪ ؟ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ؟ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ؟ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻗﻪﻳﺎﺭﺩﻩ ﻗﺎﻧﭽﯩﻨﯩﭽﻰ ﻳﯩﻠﻰ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ؟
6. 12ﻣﯘﻗﺎﻣﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﻳﯩﻐﻘﻘﺎﻥ .ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﻏﺎﺗﯘﻧﯘﻟﻐﺎﻥ ،ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻠﻠﻖ ﺗﺎﺭﯨﺨﻘﻘﺎﺋﯩﮕﻪ؟ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻣﯘﻗﺎﻣﻨﻰ ﭘﯘﺗﯘﻧﻠﻪﻱ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ ﯞﻩ ﺋﯘﺯﯨﯖﯩﺰ ﻳﺎﺩﻗﺎ ﺋﯧﻴﺘﺎﻻﻣﺴﯩﺰ ؟
7.ﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯ ﺳﯘﭘﯩﺘﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﯞﻩ ﻗﯩﻠﯟﺍﺗﻘﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﯜﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﻩﭖ ﺋﯧﺘﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﻼﻣﺴﯩﺰ .ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭﮬﺎﺯﯨﺮﻟﯩﺪﯨﯖﯩﺰ ؟ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻏﺎ ﻗﯘﺷﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﻩﻟﯩﺪﯨﯖﯩﺰ ؟
8.ﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺧﻪﻟﻖ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺷﯩﺎﯞﺍﺗﺎﻣﺴﯩﺰ ؟ﺋﯚﺯﺗﯩﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯜﮔﯜﺗﯜﭖ ﺑﯩﻘﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﺎﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ،ﺋﯚﺯﺋﯩﺴﻤﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ ؟
9.ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﯨﯖﯩﺰ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﺩﯨﯖﯩﺰﻣﯘ ؟ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﻪﺭﻛﻪﻙ ﺳﯘ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ  ﻳﻪﻧﻰ ﺗﺎﺭﯨﻤﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﻳﯩﻨﻰ ﻗﯧﻨﯩﭗ ﻗﯧﻨﯩﭗ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺑﺎﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ؟ ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮬ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﻜﻪﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻜﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺩﯨﯖﯩﺰﻣﯘ ؟ ﺗﻪﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﯘﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺭﻩﺕ ﻣﻪﻳﺪﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺳﯘﺭﯗﭖ ﺑﺎﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ؟
10. ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ (ﻗﻮﺵ ﺗﯩﻞ ) ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﯩﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﻳﺴﯩﺰ ، ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭﻣﯘ ؟ﺑﯘ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ؟ﮬﺎﺯﺭﻗﻰ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﻳﯜﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ؟(ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﻣﯩﺮﺍﺳﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ).
11. ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﻣﺎﺯﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ ﯞﻩ ﺳﺎﻧﺎﭖ ﺑﯩﺮﻩﻟﻪﻣﺴﯩﺰ ؟ ﻛﯩﺮﻭﺭﺍﻥ ﮔﯜﺯﯨﻠﻰ ﻛﯩﻢ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ  ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﯨﺨﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ؟ﺋﺎﺗﯘﺵ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﭽﯘ ؟
12.ﺳﯩﺰ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﭖ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﯜﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﺩﻩﭖ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﻛﯩﻠﯟﺍﺗﯩﺴﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ  ﺑﺎﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ؟
13.ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻤﯘ ؟ ﺋﯘ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﯨﺨﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯟﺍﺗﺎﻣﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺶ ﮔﯩﺮﺩﺍﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯟﺍﺗﺎﻣﺪﯗ ؟
14.ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺩﻩﯞﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﺩﻩﯞﺭﺩﯨﻤﯘ ؟ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﻧﯩﻤﻪ ، ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ؟ ﺳﯩﺰ ﺑﯘﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ؟

ﺋﻪﺯﯨﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻢ ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻣﻤﯘ ﺑﻪﺯﯨﺴﯩﮕﻪ ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ  ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯓ ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﻠﯩﺸﺎﻱ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘﻧﻰ ﻳﻮﻟﻠﯩﺪﯨﻢ ؟ﺳﻮﺋﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺝ

azizuyghur يوللانغان ۋاقتى 2006-6-27 10:09:42

ﺗﻮﯞﺍ 46 ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﯚﺭﯛﭘﺘﯘ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻳﻮﻗﻘﯘ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ﺗﻮﯞﺍ ..........

428 يوللانغان ۋاقتى 2006-6-27 17:58:55

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﻕ ﺗﻪﺱ

hanjari يوللانغان ۋاقتى 2006-6-27 19:33:35

ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ ﺩﯦﺴﻪ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﭘﯜﺗﻤﻪﻣﺪﯗ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ . ﺑﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺳﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﻪﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻳﺎ .

koklam29 يوللانغان ۋاقتى 2006-6-28 15:32:51

ﻣﻪﻥ ﻧﻮﻣﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ!

Enter يوللانغان ۋاقتى 2006-6-28 15:56:39

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻗﺎﺭﻗﻰ ﺷﻪﺭﯨﺘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﺵ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺗﻪﺳﻜﻪﻥ .ﺑﻪﺯﯨﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﺪﻩﻙ .ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ:ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﻩ ﻣﻪﺳﭽﯩﺘﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﮕﻪ ﻧﯩﺴﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ .ﺑﯩﺮ ؟ﯜﻣﯜﺭ ﻧﺎﮬﯩﻴﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﺎﻱ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻛﯜﺭﻣﯩﯔ .ﺩﯦﮭﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺗﯘﺭﺍﻳﻠﻰ ،ﻣﺎﺋﺎﺵ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﺗﯧﺨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ ﺑﺎﺭﺍﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﯞﯨﻴﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ . ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻣﯘﻗﺎﻣﻨﻰ ﻳﺎﺩﻗﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﺶ .ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘﻗﺎﻡ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﺴﻪ ﻛﯩﻢ ﻣﯘﻗﺎﻡ ﺋﺎﯕﻼﻳﺪﯗ .ﻣﺎﻧﺎ ﻣﻪﻥ ﻣﯘﻗﺎﻡ ،ﺧﻪﻟﻖ ﻧﺎﺧﺸﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺩﯨﺴﻪ ﺟﺎﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﯕﻼﻳﻤﻪﻥ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯧﻴﺘﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ . ﺑﯘ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﺗﺎﻗﺎﺷﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ .ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﻤﻪﻥ .

@TuranTekin يوللانغان ۋاقتى 2006-6-28 22:47:28

ﺑﯘ ﮬﻘﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﺷﻨﯩﯔ ﺯﯛﺭﯛﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ. ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ﺳﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻳﯩﺘﯩﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ.ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﻗﯘﻳﯘﺷﻘﺎ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺷﻪﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.

Korshad يوللانغان ۋاقتى 2006-7-2 01:02:11

ﺑﯘ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ.ﺳﯚﻳﯜﻧﺪﯗﻡ.
1.ﻣﻪﻥ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﻮﯞﺍﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺳﺎﻧﺎﭖ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ.ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺋﯘﻻﻧﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﺎﻧﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺴﺎﻣﻤﯘ ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﻟﯩﺮﯨﻤﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺷﮭﯘﺭ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ 14-ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ.
2.ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﻰ ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺑﺎﺗﯘﺭ ﺗﻪﯕﺮﯨﻘﯘﺗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﺴﺎ 2300ﻳﯩﻞ(ﺋﻪﻟﺒﻪﺗﺘﻪ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﻤﻪﻳﺪﯗ. ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻨﯩﯔ ﭘﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻥ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﮬﯩﺴﺎﭘﻠﯩﻴﺎﻻﻳﻤﯩﺰ) ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ  .
3.ﺋﻪﻟﺒﻪﺗﺘﻪ. <ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﺎﻗﺎﻧﻠﯩﺮﻯ> ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﭘﺘﯩﻦ ﺋﻮﻗﯘﯞﯦﻠﯩﯔ.
4.5.6. ﺑﯘ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻣﯘ ﺋﻪﻟﺒﻪﺗﺘﻪ.
7-14. ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ، ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ...ﺳﯚﺯﻟﯩﺴﻪﻡ ﺗﯩﻠﯩﻢ ﻛﻜﻴﯩﺪﯗ، ﺳﯚﺯﻟﯩﻤﯩﺴﻪﻡ ﺩﯨﻠﯩﻢ...

osmani يوللانغان ۋاقتى 2006-7-8 19:13:24

ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺩﺍﮬﯩﻤﯩﺰ ﻣﺎﯞﺯﯨﺪﯗﯓ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﻟﯩﻢ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ : ﺋﯚﺯ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﺋﺎﺳﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺩﯨﺮﻩﻙ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ ،
ﺗﻮﻏﺮﺍ ،ﺋﯘﺯﯨﻨﻰ ﺋﻮﻳﻐﯘﺭ ﺳﺎﻧﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺑﯘ ﺋﻪﻗﻪﻟﻠﻰ ﺳﺎﯞﺍﺕ
ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ  ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ، ﺋﺎﺗﺎ- ﺑﻮﯞﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ، ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﺷﮭﯘﺭ ﺷﻪﺧﯩﺴﻠﯩﺮﻯ ، ﻣﻪﺩﯨﻨﻴﻪﺕ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻘﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ،  ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﻪﺧﺮﯨﻤﯩﺰ ، ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺋﯘﻟﮕﯩﻤﯩﺰ ، ﺋﻪﻳﻨﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ، ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ، ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺰﺩﻩﯨﻨﮕﯘﭼﻰ ، ﺑﻪﺩﻩﻝ ﺗﯚﻟﯩﮕﯘﭼﯩﻠﻪﺭ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﻮﻳﻐﯘﺭ ﺑﯘﻟﯘﺷﻘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﭗ ،
ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﻣﻪﺳﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ : ﺑﯘﻧﻰ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﻪﺱ ، ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭗ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯘﯞﺭﯨﮕﻰ ، ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯘﺭﯨﮕﻰ
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﯨﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺶ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﯨﻤﯘ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ : ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﯘﻟﯘﺵ ﺳﯘﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺩﻩﯞﯨﺮﺩﻩ ﮔﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﺎﺩﯨﺴﺴﻰ ﺗﻪﯓ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ، ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻧﯘﻗﯘﻝ ﮔﯘﻟﻠﻨﯩﺶ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﺪﺍ ، ﻳﺎﻛﻰ ﻧﯘﻗﯘﻝ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﺪﺍ ﺩﻩﭖ ﺋﯩﺘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، !!!azizuyghur يوللانغان ۋاقتى 2006-7-28 20:45:20

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺷﻮﺥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ؟

aliptikin يوللانغان ۋاقتى 2006-9-14 09:35:15

ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻤﺪﯨﻦ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﻤﻪﻥ

KuYuM~Qan يوللانغان ۋاقتى 2006-11-20 22:51:42

ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﻤﻪﻥ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻳﯘﻗﯘﺭﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺟﯧﻖ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﻪﻣﻤﯘ
ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎ ﺑﻮﯞﺍﻣﻨﯩﯔ 6 ﺋﻪﯞﻻﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ﺋﯘﻻﻧﯩﯔ ﭼﻮﯓ ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ

bozteken يوللانغان ۋاقتى 2007-1-9 19:16:15

niyazdixan يوللانغان ۋاقتى 2007-1-11 22:04:57

.ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﻠﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻤﯘ ؟ ﺋﯘ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﯨﺨﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯟﺍﺗﺎﻣﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﻮﻗﯩﻠﯩﺶ ﮔﯩﺮﺩﺍﺑﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯟﺍﺗﺎﻣﺪﯗ ؟
======================================
ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ﻳﻮﻗﺘﻪﻙ ﻗﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .
ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﮬﯧﻴﯩﺖ ، ﺭﻭﺯﻯ ﮬﯧﻴﺖ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻜﻪﻥ . ﻧﻮﺭﯗﺯ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ﭘﺎﺭﺳﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﭙﺘﯩﻜﻪﻥ . ﻳﯧﯖﻰ ﻳﯩﻞ ، ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ، ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﭽﯩﻠﻪﺭ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﺎﻳﺮﺍﻣﻠﯩﺮﻯ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﺎﻳﺮﺍﻣﻼﺭ ، ﺋﺎﺗﯩﻼﺭ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ، ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ، ﺋﺎﺷﯩﻖ - ﻣﻪﺷﯘﻗﻼﺭ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻣﯘ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ .
======================================
ﺳﯩﺰ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﭖ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﯜﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﺩﻩﭖ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﻛﯩﻠﯟﺍﺗﯩﺴﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ ﺑﺎﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ؟
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﭘﻪﺧﯩﺮﻟﻪﻧﮕﯩﺪﻩﻙ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻕ . ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻨﻪﺯﻩﺭ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﯜﻣﯜﺩﯞﺍﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ  ﻳﺎﺷﺎﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ .
============================================
.ﺗﺎﺭﯨﺨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﯩﻠﯩﺮﻯ 7 ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﯞﻩ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ -ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺷﻪﺭﺕ ﻗﯩﻠﻨﺎﺗﺘﻰ ؟ﺳﯩﺰ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ ؟ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﭼﯘ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ﺩﺍﺩﺍﻣﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﻡ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ( ﺑﻮﯞﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ) ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﯩﻼ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﺎﻗﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ . ﺋﺎﭘﺎﻣﻤﯘ ﺷﯘ ﺩﯨﻤﻪﻙ ﺋﯘﭼﯩﻨﺠﻰ ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﯨﻤﻐﯩﭽﻪ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ .
.ﺳﯩﺰ ﺋﯘﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﯩﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ ؟
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﺎﻣﻨﯩﻼ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ 740 -ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ 1260 ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﻮﺷﯘﻕ .
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﺧﻤﯘﺕ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻯ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺗﯘﺭﻛﻰ ﺗﯩﻠﻼﺭ ﺩﯨﯟﺍﻧﯩﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻮﻳﻼﺷﺴﺎﻕ ، ﺑﻪﺵ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ .
===============================================
ﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯ ﺳﯘﭘﯩﺘﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﯞﻩ ﻗﯩﻠﯟﺍﺗﻘﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﯜﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﻩﭖ ﺋﯧﺘﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﻼﻣﺴﯩﺰ .ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭﮬﺎﺯﯨﺮﻟﯩﺪﯨﯖﯩﺰ ؟ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻏﺎ ﻗﯘﺷﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﻩﻟﯩﺪﯨﯖﯩﺰ
========================
ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻣﯘ ؟
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﻣﺎﺯﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ ﯞﻩ ﺳﺎﻧﺎﭖ ﺑﯩﺮﻩﻟﻪﻣﺴﯩﺰ ؟ ﻛﯩﺮﻭﺭﺍﻥ ﮔﯜﺯﯨﻠﻰ ﻛﯩﻢ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﯨﺨﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ؟ﺋﺎﺗﯘﺵ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﭽﯘ ؟
==========================================
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﻣﺎﺯﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻣﺴﯩﺰ ﯞﻩ ﺳﺎﻧﺎﭖ ﺑﯩﺮﻩﻟﻪﻣﺴﯩﺰ ؟ ﻛﯩﺮﻭﺭﺍﻥ ﮔﯜﺯﯨﻠﻰ ﻛﯩﻢ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﺎﺭﯨﺨﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ؟ﺋﺎﺗﯘﺵ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﭽﯘ ؟
=======================================
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﻣﺎﺯﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﺑﻪﻙ  ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﻪﻥ ، ﺳﺎﻳﺎﮬﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﺴﯩﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺑﯘﻣﺎﺯﺍﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﻣﻮﯕﻐﯘﻝ ﺧﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ، ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﻣﯩﻠﻠﻰ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ، ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ، ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﻪﻗﻠﻪﺭ ﺋﻮﻳﺪﯗﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﮬﯩﭽﻨﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻤﯘ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ . ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ﻣﺎﺯﺍﺭﻻﺭﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﺋﯘﻟﯘﻏﻼﭖ ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﺯﯨﻴﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺯﻭﺭﯛﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ . ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺧﯘﺭﺍﭘﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ .hayatmorda يوللانغان ۋاقتى 2007-4-3 23:03:40

kuyaxoghli يوللانغان ۋاقتى 2007-4-4 03:13:11

ﻛﯩﻢ ﺩﻩﻳﺪﯗ ﻧﯘﺭﯗﺯ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﭘﺎﺭﯨﺴﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺩﻩﭖ؟ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘ؟؟؟ﻧﯘﺭﯗﺯ ﮬﻪﻩﻣﻤﻪ ﺗﯜﺭﻛﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺮﯨﻤﻰ ﺗﯘﺭﺳﺎ...

riwayat يوللانغان ۋاقتى 2007-4-20 23:40:52

بەت: [1]
: ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ﺑﻮﺳﯘﻏﯩﺴﺪﺍ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ؟