pehrim يوللانغان ۋاقتى 2006-6-22 23:02:15

ﻛﻮﭖ ﺋﯩﺨﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﺗﻪﻫﺮﯨﺮﻟﯩﮕﯘﭼﻜﻪ ﯰﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﻛﯩﺮﮔ

ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﻮﭖ ﺋﺨﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﺗﯩﻜﯩﺴﺖ ﺗﻪﻫﺮﯨﺮﻟﯩﮕﯘﭼﺘﻪ ﯰﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﻳﯩﺰﯨﺸﻨﻰ ﯬﻣﻪﻟﮕﻪ ﯪﺷﯘﺭﺍﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺗﯘﭘﻪﻳﻠﻰ ﺑﯘ ﯪﺩﺩﯨﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯰﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﻛﯩﺮﮔﯘﺯﯗﺵ ﻛﻮﺩﯨﻨﻰ ﻳﯩﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ ..
ﭘﻪﻗﻪﺕ ie ﺩﯨﻼ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯗ ..
ﯪﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥﻛﻮﭖ ﺋﯩﺨﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﺗﯩﻜﯩﺘﺲ ﺗﻪﻫﺮﯨﺮﻟﯩﮕﯘﭼﻨﯩﯔ ﯪﺩﺩﻯ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﺘﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﯮﺗﻪﻱ ، ﺑﯘ ﯪﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻠﻤﯩﻨﯩﺖ textarea ﻏﺎ ﯮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ ،ﯪﺩﺩﻯ ﻗﯩﻠﯩﭗﺋﯩﻴﺘﺴﺎﻕ ﯰﻧﻰ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﯖﻰ html ﺑﯩﺘﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﺪﯗ . ﺷﯘﯕﺎ ﯰﻧﻰ iframeﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ . ﺑﯘ ﺋﯩﺨﺘﯩﺪﺍﺭﻧﻰ designMode ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﻨﯩﭗ ﯪﭼﯩﻤﯩﺰﻳﻪﻧﻰ on ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﯮﭼﯘﻕ off ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﺎﻗﺎﻕ .
ﺗﻮﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﻮﺩ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﯪﺩﺩﻯ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﯰﺳﯘﻟﻰ :
ﺳﯩﺰ ﻣﻪﻥ ﯰﺳﺘﯩﺪﻩ ﺩﻩﭖ ﯮﺗﻜﻪﻥ iframe ﺋﯩﻠﻤﯩﻨﺘﯩﻨﻰ ﺗﯩﭙﯩﭗ ﯰﻧﯩﯔ idﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﭼﯘﺭﯞﯨﻠﯩﭗ
var editname = document.frames['Editor'];
ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻗﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ Editor ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺧﻪﺗﻨﯩﯔ ﯮﺭﻧﯩﻐﺎ ﯪﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﺴﯩﯖﯩﯩﺰﻻ ﺑﻮﻟﺪﯗ ،
ﻣﻪﺳﻠﻪﻥ ﺳﯩﺰﺩﻩ ﺑﯩﺮ iframeﺩﯨﻦ ﺗﯘﺯﯗﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺮﮔﯘﺯﮔﯘﭺ ﺑﺎﺭ ﺩﻩﻳﻠﻰ
<iframe id="sinaq"></iframe>
ﯰﻧﯩﯔ idﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰsinaq ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺳﯩﺰ ﯰﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﯲﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻧﻰ :
var editname = document.frames['sinaq'];
ﺩﻩﭖ ﯲﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﯩﺰ .
ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻡ ..ﺭﺍﺳﺖ ctrl+k ﯪﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﯰﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺋﯩﻨﮕﯩﻠﯩﺴﭽﻪ ﻛﯩﺮﮔﯘﺯﯗﺵ ﯰﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﯪﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﻏﯘﻟﻰ ﺑﻮﻟﺪﯗ .
ﯬﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ
ﺑﯘ ﻛﻮﺩﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ iframe ﺋﯩﻠﻤﯩﻨﺘﯩﻨﯩﯔ ﯪﺳﺘﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯔ .
ﺑﯘ javascript ﻛﻮﺩﻯ ﻳﻪﻧﻰ ﺑﻪﺗﻨﯩﯔ ﯮﺯﯨﮕﻪ ﻗﻮﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﻮﺩ :
<script language="javascript" type="text/javascript">
var editname = document.frames['Editor'];
var keymap = new Array();
var keyac = new Array();
var mode = 0 // kirguzush haliti 0 uighurce 1 engilisce
keymap = {65:1726,97:1726,66:1576,98:1576,67:1594,99:1594,68:1688,100:1583,69:1744,101:1744,102:1575,70:1601,71:1711,103:1749,72:1582,104:1609,73:1709,105:1709,74:1580,106:1602,75:1734,107:1603,76:1604,108:1604,77:1605,109:1605,78:1606,110:1606,79:1608,111:1608,80:1662,112:1662,81:1670,113:1670,82:1585,114:1585,83:1587,115:1587,84:1600,116:1578,85:1735,117:1735,86:1736,118:1736,87:1739,119:1739,88:1588,120:1588,89:1610,121:1610,90:1586,122:1586,47:1574,59:1563,63:1567,44:1548,123:125,125:123,91:93,93:91,40:41,41:40} ;
for (var key in keymap ){
keyac=key;
}
editname.document.write("<style>*.{font: normal 20px ukij tuz tom}<\/style><body dir=rtl>");
editname.document.designMode = "on";
editname.document.onkeydown = function() {
if (editname.event.keyCode = 117 && editname.event.ctrlKey)
{
(mode !== 0)?(mode = 0):(mode = 1);
}
}
editname.document.onkeypress = function() {
if (mode == 0)
{
if (editname.event.keyCode == keyac) {
editname.event.keyCode = keymap;
} else {
editname.event.keyCode = editname.event.keyCode;
}
}
else
{
editname.event.keyCode = editname.event.keyCode;
}
}
</script>

ﺗﻮﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﺴﻰ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﺑﻪﺕ ..
<iframe id="Editor"></iframe>
<script language="javascript" type="text/javascript">
var editname = document.frames['Editor'];
var keymap = new Array();
var keyac = new Array();
var mode = 0 // kirguzush haliti 0 uighurce 1 engilisce
keymap = {65:1726,97:1726,66:1576,98:1576,67:1594,99:1594,68:1688,100:1583,69:1744,101:1744,102:1575,70:1601,71:1711,103:1749,72:1582,104:1609,73:1709,105:1709,74:1580,106:1602,75:1734,107:1603,76:1604,108:1604,77:1605,109:1605,78:1606,110:1606,79:1608,111:1608,80:1662,112:1662,81:1670,113:1670,82:1585,114:1585,83:1587,115:1587,84:1600,116:1578,85:1735,117:1735,86:1736,118:1736,87:1739,119:1739,88:1588,120:1588,89:1610,121:1610,90:1586,122:1586,47:1574,59:1563,63:1567,44:1548,123:125,125:123,91:93,93:91,40:41,41:40} ;
for (var key in keymap ){
keyac=key;
}
editname.document.write("<style>*.{font: normal 20px ukij tuz tom}<\/style><body dir=rtl>");
editname.document.designMode = "on";
editname.document.onkeydown = function() {
if (editname.event.keyCode = 117 && editname.event.ctrlKey)
{
(mode !== 0)?(mode = 0):(mode = 1);
}
}
editname.document.onkeypress = function() {
if (mode == 0)
{
if (editname.event.keyCode == keyac) {
editname.event.keyCode = keymap;
} else {
editname.event.keyCode = editname.event.keyCode;
}
}
else
{
editname.event.keyCode = editname.event.keyCode;
}
}
</script>

Teddy يوللانغان ۋاقتى 2006-6-23 14:35:51

ﮬﻪﻱ، ﺑﻪﺯﻯ ﺧﻪﺗﻠﻪﺭ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﭼﯩﻘﻤﺎﻱ ﻗﺎﭘﺘﯘ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟

MVSCOM يوللانغان ۋاقتى 2006-6-25 00:06:28

AHIRLAXTURGQ يوللانغان ۋاقتى 2006-7-1 22:01:56

ﻧﯩﻤﻪ ﺋﺸﻼﺭ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ،ﻗﯘﻣﺎﻧﻪﺍﻧﻨﯩﯖﻤﯘ ﺧﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﭼﯩﻘﻤﺎﭘﺘﺎ.

mat-rix يوللانغان ۋاقتى 2007-1-16 09:42:40

ﺋﻪﺳﺴﯘﺱ ﺑﻪﺯﻯ ﺧﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﭼﯩﻘﻤﺎﭘﺘﯘ ..
بەت: [1]
: ﻛﻮﭖ ﺋﯩﺨﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﺗﻪﻫﺮﯨﺮﻟﯩﮕﯘﭼﻜﻪ ﯰﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﻛﯩﺮﮔﯘﺯﯗﺵ3