karamat يوللانغان ۋاقتى 2006-6-22 08:53:48

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﯨﻘﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ

ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﺋﯩﮭﺘﯩﻤﺎﻝ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﻪﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯘﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪﺩﻩﺑﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﻟﯘﺷﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﻣﻪﺳﻠﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﮔﯘﻣﺎﻧﻰ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﻪﻥ :
ﻣﯩﻨﯩﯔ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽﻪ ﺑﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ . ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺷﯘﺋﺎﺭﻏﺎ ، ﭘﻪﻧﺪﻯ -ﻧﻪﺳﮭﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ، ﻓﻮﺭﻣﯩﻼ - ﺋﺎﻛﺴﯩﻴﻮﻣﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯘ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﺑﯘﻻﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ .ﭘﻪﺭﮬﺎﺕ ﺗﯘﺭﺳﯘﻧﻨﯩﯔ "ﺋﯜﻟﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﻰ " ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻨﻰ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺷﯘﺋﺎﺭﯞﺍﺯﻟﯩﻘﻘﺎ ﺗﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﺋﯘﻧﻰ ﺯﺍﺩﻯ ﺳﯩﻐﺪﯗﺭﺍﻟﻤﯩﺪﻯ . ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﺋﯚﺭﯛﭖ -ﺋﺎﺩﯨﺘﯩﻤﯩﺰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﺑﯩﺰﺩﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻕ ﺩﯨﻴﯩﺶ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﻪﺩﻩﺑﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭﮔﻪ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﺎﻟﺘﻪﻛﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ .ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ"ﻗﻮﻱ ﮔﯚﺷﻰ ﻳﯩﺴﻪ ﻳﻮﯞﺍﺵ ﺑﻮﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ " ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﻪﺧﻤﯩﻘﺎﻧﻪ ﺧﯘﻻﺳﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥﺗﯩﺒﺒﻰ ﺋﯩﻠﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ"ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ " ﺑﯩﻠﻪﻥ " ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﻪﯓ ﻛﯚﭖ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ " ، " ﺋﯧﻘﯩﻤﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ، ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﯩﻠﯩﻨﻰ ﻳﯘﯕﺪﯨﻴﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ " ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯜﺗﯜﺭﯛﻟﺪﻯ ،ﺑﯘ ﻣﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ -ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﮔﯘﻣﺎﻧﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ .
ﻣﯘﺷﯘ ﻧﻮﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﻪﮬﻠﯩﻞ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﺍ " ﭘﯘﻝ ﮬﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺧﯘﺩﺍ ﮬﻪﻣﻤﻤﯩﮕﻪ " ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﭘﯘﻝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﯩﭙﻪﺯﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ " ﭘﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺑﺎﻳﻤﻪﻥ " ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ .
ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯩﺮﺳﻮﻧﺎﮊﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ "ﺩﯨﻨﺴﯩﺰ ، ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻖ ، ﺑﯘﺯﯗﻕ ، ﺷﺎﭘﺎﻗﭽﻰ" ﻏﺎ ، ﺷﯘﺋﺎﺭ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺟﯧﻖ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ " ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﻏﯘﭼﻰ ﺧﯘﺩﺍ"ﻏﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ .

abidyarr يوللانغان ۋاقتى 2006-7-30 19:38:52

ﺋﺎﺩﻩﻡ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﻟﻪﺷﺴﻪﻙ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ

akkun يوللانغان ۋاقتى 2006-6-23 01:13:12

ﺩﻩﻟﺪﯗﺵ ، ﭘﯩﻜﯩﺮﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﯘﻳﯘﻧﺪﯗﻡ. ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﻧﯘﺭﻣﺎﻝ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺷﻪﺭﯨﮭﻠﻪﭖ ﺑﺎﻗﺴﯖﯩﺰ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ.

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2006-6-22 09:39:42

ﺷﯘ ﮬﯩﻜﺎﻳﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﻐﺎ ﻳﺎﺯﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯩﺸﻜﻪﻧﺘﯘﻕ

Pinhan يوللانغان ۋاقتى 2006-6-22 09:43:26

ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﭼﯩﻦ ﺳﯚﺯ ﺑﻮﭘﺘﯘ . ﺧﻪﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﯧﺴﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ، ﺋﯘﻗﯘﻣﻨﻰ ﺋﯩﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯞﯦﺘﯩﭗ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺗﯚﮬﻤﻪﺕ ﭼﺎﭘﻼﭖ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﯩﻚ ﺗﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﯩﺘﺘﻪﻙ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻤﻪﻥ .

Uyghur يوللانغان ۋاقتى 2006-6-22 09:51:23

ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﻻﭖ ﻳﺎﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻜﻪﻥ،   ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻏﻪﻳﯟﻩﺗﺘﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ..

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2006-6-22 09:53:39

ﺋﺎﯞﯗ ﺩﻭﻛﺘﯘﺭﻧﯩﯔ ﮬﯩﻜﺎﻳﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﯘﺳﺎﯕﻼﺭ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ

Jeck يوللانغان ۋاقتى 2006-6-22 10:04:38

ﺑﯩﺰﺩﻩ ﺋﻪﺩﯨﺒﯩﻴﺎﺗﭽﻰ ﺋﻪﯓ ﺟﯩﻖ، ﺋﻪﺩﯨﺒﯩﻴﺎﺗﻤﯘ ﭘﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﻪﯓ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺮﺍﻗﻰ ﮬﯩﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﺟﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﺩﯨﺒﯩﻴﺎﺗﭽﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻗﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﻳﯜﺭﯨﺪﯗ.
ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻣﯩﺰ ﺑﻪﻙ ﺗﺎﻻﻧﯩﺘﻠﯩﻖ. ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺷﯩﺌﯩﺮ ﻳﺎﺯﯨﻼﻳﺪﯗ.ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﻮﺷﻰ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺭﻭﻣﺎﻥ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ، ﮬﯩﻜﺎﻳﻪ ﭘﻮﯞﺳﯩﺖ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ، ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﭽﻰ. ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﺴﻰ، ﺋﻮﺑﺰﯗﺭﭼﻰ. ﻣﻪﮬﻤﯘﺕ ﻗﻪﺷﻘﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺗﺎﭖ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺳﯘﮬﺒﻪﺕ ﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﺗﻜﯜﺯﯗﻟﺴﻪ ﺑﯘ ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺩﯨﺒﯩﻴﺎﺗﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ، ﺋﻮﻳﻐﯘﺭ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻴﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ، ﭘﻪﻟﺴﯩﻪﭘﯩﺴﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ ﻳﯩﻐﯩﻨﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ.
ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ \"ﺳﻪﻥ ﺷﯩﺌﯩﺮ ﻳﺎﺯﺍﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ\" ، \"ﺳﻪﻥ ﺭﻭﻣﺎﻥ ﻳﺎﺯﺍﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ\" ﺩﻩﭖ ﻣﻪﺗﺒﯘﺋﺎﺗﺘﺎ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﯘﭼﯩﻤﯘ \"ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﺎﺭ، ﺷﯩﺌﯩﺮ ﻳﺎﺯﺍﻟﻤﯩﺴﺎﻡ ﮬﯩﻜﺎﻳﻪ ﭘﻮﯞﺳﯩﺖ ﻳﺎﺯﺍﻻﻳﻤﻪﻥ\" ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﺎﻱ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺷﯩﺌﯩﺮ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺋﯜﺯﯨﻨﻰ ﻛﯜﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ.
ﮬﻪﻱ، ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﺰﺯﯨﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺟﯩﻖ.ﺋﻪﺩﯨﺒﯩﻴﺎﺗﻨﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﻼﺭ ﺧﺎﺗﺎ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺩﻩﭖ ﻳﯩﯖﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻼﺭ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺋﯩﺰﯨﻤﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﭼﯘﺷﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﻮﻣﭙﯘﺗﯧﺮ ﻛﻮﺩﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘﯞﺍﻟﺪﻯ.
ﻣﻪﺧﺴﯘﺱ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﺩﻩﭖ ﻣﺎﺋﺎﺵ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺟﯘﯕﮕﯘﺩﯨﻼ ﺑﺎﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺗﺎﯓ، ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺋﻮﺧﻤﺎﻳﻤﻪﻥ.

Gulaman يوللانغان ۋاقتى 2006-6-22 10:07:58

ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺩﻩﺑﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﺗﻮﻏﺮﯗﻟﯘﻕ ﻛﯚﭖ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ.ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﺩﻩﺳﻠﯩﯟﯨﺪﯨﻼ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺯﯨﻞ-ﺯﯨﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﯞﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺯﻭﺭﯗﻗﻤﺎﻱ،ﺋﯚﺯ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰﻧﻰ،ﺋﯚﻱ- ﭘﯩﻜﺮﯨﻤﯩﺰ ،ﺟﻪﻣﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺯﯨﺪﺩﯨﻴﻪﺕ ﺗﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻼﺭﻧﻰﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﺑﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﺳﯜﻳﯜﭖ ﺋﯘﻗﯘﺷﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ.

ozhal يوللانغان ۋاقتى 2006-6-22 10:16:40

ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﻛﯩﯖﻪﻳﯩﺘﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭘﻜﻪﻥ ﺑﯘﻧﻰ .

afiyfiy يوللانغان ۋاقتى 2006-6-22 10:17:49

ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﺎﻳﺮﯨﻴﺪﯗ ...

kamalat يوللانغان ۋاقتى 2006-6-22 10:22:10

ﺑﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺕ !

ependim يوللانغان ۋاقتى 2006-6-22 10:51:36

ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻛﻮﺗﯘﻟﺪﺍﭖ ﻏﻪﻳﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،\" ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻨﻰ ﻏﺎﺟﺎﭖ ؛ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﭘﯘﻝ ﺗﺎﭘﺴﺎ ﻗﻮﻳﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﺩﻩﭖ ؛ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﭼﯩﻘﺎﺭﺳﺎ ﻛﯚﭼﯜﺭﻣﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﺩﻩﭖ ........ \"ﺋﻪﻳﺘﺎﯞﯗﺭ ﻣﯘﺷﻨﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮﻩﺭﺳﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻧﺴﺎ ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﯘﺳﯘﺭ ﺋﯩﺰﻟﻪﭖ ﺷﯘﻧﻰ ﻏﺎﺟﯩﻐﯩﭽﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﻛﯩﺪﺍ ﺑﯘﻻﯕﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﺎﻡ ﭼﯩﻘﺎﺭﺳﺎ ،ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﻦ ﺋﻮﻗﯘﯓ .ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺳﯩﺰ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻨﻨﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯘﻧﻰ \"ﻛﯩﻢ ﺋﯘ ؟ ﻗﻪﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻥ ؟\" ﺩﯨﺴﻪ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ \"ﺳﻪﻣﻪﺕ ﭼﻮﻗﯘﺭ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺟﯘﯕﮕﻮﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ \" ﺩﻩﺭ . ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﯩﺴﻤﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﺪﺍ ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .....ﮬﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ \"ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮﺳﯩﻤﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ \" ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻻﺭ ......
ﺑﯩﺰ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﯩﺒﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﻟﯩﻤﻪﻳﻠﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﻠﻰ ،ﺷﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﻪﺩﻩﺕ ﺑﯧﺮﻩﻳﻠﻰ .ﺑﯩﺮﻩﺭﺳﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺴﺎ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﺋﯘﺗﯘﻕ ﻗﺎﺯﺍﻧﺴﺎ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭖ ﺋﻪﻳﯩﺒﯩﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻤﻪﻱ ﺋﻪﻛﯩﺴﭽﻪ ﻗﻮﻟﻼﭖ ﻗﯘﯞﻩﺗﻠﻪﻳﻠﻰ .ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ \" ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﺰ ﺗﺎﻣﺎﻗﺨﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯘﻣﺎﭺ ﺳﺎﺗﺴﺎ ﻳﺎﺭﺍﺗﻤﺎﻱ ،ﻛﯧﻨﺪﯦﺠﯩﺪﺍ ﺋﯘﻣﺎﭺ ﺳﺎﺗﺴﺎ ﺋﯚﭼﺮﻩﺗﺘﻪ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻐﺎﻥ \" ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻠﻰ .
ﺳﯩﺰ ﻧﯩﻤﻪ ﻛﻪﺳﯩﭗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻨﻪﺯﻩﺭ ،ﺋﯚﺯ ﻛﻪﺳﭙﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻨﻪﺯﻩﺭ ﺳﯩﺰ ﺷﯘ ﻛﻪﺳﭙﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺋﯜﺯﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﯔ . ﺑﯘﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ \" ﺑﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﻪﻣﯩﺘﺎﺧﯘﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ \" ﺩﯦﺴﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯚﻟﻪﻙ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ \" ﻣﻪﻣﯩﺘﺎﺧﯘﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻓﺎﻣﯩﻠﯩﺴﻰ <ﻣﻪ > ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻣﺪﯗ ؟ﻳﺎﻛﻰ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻚ ﻣﯩﻜﻪﻥ ؟\" ﺩﯦﺴﻪ \" ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻠﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ \" ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﻩﺭ . ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭ \"ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ......؟؟؟؟ \" ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻻﺭ.
ﺋﺎﺗﯩﻜﺎﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﻛﻪﭼﯜﺭﻩﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ،ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﺎﻗﺎ ﻳﯘﺭﺗﻼﺭﺩﺍ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﺍ ﻳﯜﺭﯛﭖﺋﺎﺯ ﺗﻮﻻ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻢ .

saaba يوللانغان ۋاقتى 2006-6-22 10:54:32

ﻣﯧﻨﯖﭽﻪ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﺭﯦﺌﺎﻝ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﯩﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.ﺯﻭﺭﺩﯗﻥ ﺳﺎﺑﯩﺮ، ﻣﻪﻣﺘﻨﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘﺭﺩﻩﻙ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﺍ ﻳﺎﺩ ﺋﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯗ ؟ ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺭﯦﺌﺎﻝ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﻰ ﺋﻪﻳﻨﻪﻥ ﺋﻪﻛﯩﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻥ. ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﻛﯩﺸﻰ ﮬﻪﻡ ﻛﯜﻟﯩﺪﯗ ﮬﻪﻡ ﺋﯩﭽﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ.

bikarchi يوللانغان ۋاقتى 2006-6-22 11:33:14

ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﻩ ﻏﻪﻳﯟﻩﺗﻜﻪ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﺋﻮﺧﺸﺎﭘﺘﯘ. ﺭﺍﺳﺘﻼ...

karamat يوللانغان ۋاقتى 2006-6-22 11:39:48

ﺑﯩﺰ ﻏﻪﻳﯟﻩﺕ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺗﺎﻻﺷﻤﺎﻱ ﺋﺎﯞﺍﻝ ﻣﻪﻥ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺩﻭﻛﺘﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺗﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯜﺭﯛﭖ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺗﯩﻤﯩﻐﺎ ﺋﯜﺗﻪﻳﻠﻰ .
ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﺩﺍﻧﻠﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺗﯘﺭﯗﭖ -ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﯜﺯﯛﻣﮕﻪ ﻳﺎﺵ ﻛﻪﭖ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ .............ﺑﯩﮭﯘﺩﻩ ﺋﯩﺘﻘﺎﺩ ، ﺑﯩﮭﯘﺩﻩ ﺭﻭﮬ ، ﺑﯩﮭﯘﺩﻩ ﺟﺎﮬﯩﻠﻠﯩﻖ .............

raxit1973 يوللانغان ۋاقتى 2006-6-22 11:57:43

ﻗﺎﻟﭙﺎﻕ ﻳﯘﻏﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﻳﻮﻕ، ﺳﻪﻟﻠﻪ ﻳﯘﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﻥ ﻳﻮﻕ...

ozhal يوللانغان ۋاقتى 2006-6-22 12:02:01

ﮔﻪﭖ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﯞﻩﺯﻧﻰ ﺟﯩﻖ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺧﯩﻠﻰ ﺋﯩﻐﯩﺮ . ﮔﻪﭖ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻧﻮﭼﻰ ﺑﯘﻟﯩﯟﻩﺭﻣﻪﻳﺪﯗ .

ependim يوللانغان ۋاقتى 2006-6-22 12:44:23

\"ﻛﺎﺭﺍﻣﻪﺕ \" ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ :
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪﺭﯨﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﺰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ \"ﺩﻭﻛﺘﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ \" ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺗﯩﻤﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﮬﯩﻜﺎﻳﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﻘﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ (ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﯚﯞﻩﻧﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻨﺪﯗﺭ.)
ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﻡ :\"ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ <ﻣﻪﻥ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺩﻭﻛﺘﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺗﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺗﯧﻤﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﻪﻳﻠﻰ .> ﺩﻩﭖ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻧﯩﻤﻪ ؟ ﺳﯩﺰ ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﻩ ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ؟\"
ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ \"ﺩﻭﻛﺘﯘﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ \" ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮬﯩﻜﺎﻳﯩﯖﯩﺰﺧﯧﻠﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻥ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯘﻧﯩﯖﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﯩﻜﺎﻳﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻲ ﻧﯘﻗﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺩﻩﭖ ﻛﻪﺗﻜﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﺑﯘ ﮬﯩﻜﺎﻳﯩﯖﯩﺰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﻧﺎﺯﯗﻙ ﮬﯩﺴﻴﺎﺗﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺧﺎﻻﺱ . ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺸﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﭼﯧﭽﯩﻼﯕﻐﯘﻟﯘﻕ ﺑﺎﺭ ،ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻲ ﺗﯩﻠﻤﯘ ﻛﻪﻣﭽﯩﻞ .ﺋﻪﯓ ﻣﯘﮬﯩﻤﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ،ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﮕﻪ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ .
ﺳﯩﺰ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭﮔﻪ \"ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﺍ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﺘﯩﻦ ﺯﻭﻗﻼﻧﻐﯘﺩﻩﻙ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻣﯘ ﻗﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ ،ﺗﻮﯞﺍ،ﺗﻮﯞﺍ........\" ﺩﻩﭖ ﺭﻩﺩﯨﻴﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ .
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﺍ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﺘﯩﻦ ﺯﻭﻗﻼﻧﻐﯘﺩﻩﻙ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﯩﺪﻩﻕ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﻟﻪﺭ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺘﯘﺭﺷﯩﻐﺎ،ﺳﯚﻳﯜﭖ ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻐﺎ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﺘﺎ .ﮬﻪﻡ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﻪﺧﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯜﭘﯜﺭﯛﭖ ﺗﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻗﺘﺎ .

horunmuxuk يوللانغان ۋاقتى 2006-6-22 12:44:26

ﻏﻪﻳﯟﻩﺕ-ﺷﯩﻜﺎﻳﻪﺕ ﺩﯦﮕﻪﻧﮕﻪ ﺭﻩﺳﻤﻰ ﻗﻮﺳﺎﻕ ﺗﻮﻳﯩﺪﯗ ﺟﯘﻣﺎ ﺑﺎﻟﻼ...
بەت: [1] 2 3
: ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﯨﻘﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭ