man_sarang يوللانغان ۋاقتى 2006-6-16 17:01:36

(ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ) ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ

ﺟﯘﯕﺨﯘﺍ ﺧﻪﻟﻖ ﺟﯘﻣﮭﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﮔﻮﯞﯗﻳﯘﻩﻥ ﭘﻪﺭﻣﺎﻧﻰ
457-ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯘﻕ

"ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﻧﯩﺰﺍﻣﻰ" 2006-ﻳﯩﻠﻰ 1-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 18-ﻛﯘﻧﻰ ﮔﻮﯞﯗﻳﯘﻩﻧﻨﯩﯔ 122-ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺩﺍﺋﯩﻤﻰ ﻫﻪﻳﺌﻪﺗﻠﻪﺭ ﻳﯧﻐﯩﻨﯩﺪﺍ ﻣﺎﻗﯘﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯧﻠﯩﻨﺪﻯ ، 2006-ﻳﯩﻠﻰ3-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 1-ﻛﯘﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﻗﯘﻳﯘﻟﺴﯘﻥ .
ﺯﯗﯕﻠﻰ ﯞﯦﻦ ﺟﯩﻴﺎﺑﺎﯞ
2006-ﻳﯩﻠﻰ 1-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 29-ﻛﯘﻧﻰ

"ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﻧﯩﺰﺍﻣﻰ"

ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﻰ ﺑﺎﭖ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭗ
ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﻫﻪﻡ ﻛﻮﻧﺘﯩﺮﻭﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ، ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻥ ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯘﻕ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺑﯘ ﻧﯩﺰﺍﻡ ﺗﯘﺯﯗﭖ ﭼﯩﻘﯩﻠﺪﻯ .

ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺶ ، ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﺍﯞﺍﻻﺷﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﻓﺎﯕﺠﯩﻨﯩﺪﺍ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﯗﭖ ، ﻫﻮﻛﯘﻣﻪﺕ ﺭﻩﻫﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﻫﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻼﺭ ﻛﻮﻧﻜﯩﺮﯨﺖ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯘﺗﻜﯘﻝ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯩﺨﺎﻧﯩﺰﯨﻤﻨﻰ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﭖ ، ﺗﻪﺷﯩﯟﯨﻘﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﻧﻰ ﻛﯘﭼﻪﻳﺘﯩﭗ ، ﻗﻮﻝ ﺗﯩﻘﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻏﻪﻣﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ، ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﻟﯩﺪﯗ .

ﺋﯘﭼﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﻪﺧﯩﺴﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻫﻪﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻕ - ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﻫﻪﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻕ - ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﻪﻫﺮﯨﻤﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯩﻜﺎﻫﻠﯩﻨﯩﺶ ، ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﯩﺶ ، ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻨﯩﺶ ، ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯘﻕ ﻫﻮﻗﯘﻗﻠﯩﺮﻯﻗﺎﻧﯘﻥ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪﯨﻠﯩﺪﯗ .

ﺗﻮﺗﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﻧﺎﻫﯩﻴﻪ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺧﻪﻟﻖ ﻫﻮﻛﯘﻣﯩﺘﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﺗﺎﺵ ﺭﻩﻫﺒﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ، ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﻣﯩﺨﺎﻧﯩﺰﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺕ ﺗﯘﺯﯗﻣﯩﻨﻰ ﺗﯘﺯﯗﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ، ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻼﺭ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗﭖ ﺑﺎﻫﺎﻻﺵ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ ، ﻧﺎﺯﺍﺭﻩﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .
ﻧﺎﻫﯩﻴﻪ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺧﻪﻟﻖ ﻫﻮﻛﯘﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﻮﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺶ ﺗﻪﻗﺴﯩﻤﺎﺗﻰ ﯞﻩ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﺘﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﻫﻪﻡ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﭖ ﻧﺎﺯﺍﺭﻩﺗﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .

ﺑﻪﺷﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﮔﻮﯞﯗﻳﯘﻩﻥ ﻧﯩﯔ ﺳﻪﻫﯩﻴﻪﮔﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﮔﻮﯞﯗﻳﯘﻩﻥ ﻫﻪﻡ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺩﻭﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﻰ ﺗﯘﺯﯗﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ، ﻧﺎﻫﯩﻴﻪ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ﻫﻮﻛﯘﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﯩﻐﺎ ﻫﻪﻡ ﺩﻭﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﭘﯩﻼﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﻮﺯ ﻣﻪﻣﯘﺭﻯ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﻫﻪﺭﻛﻪﺕ ﭘﯩﻼﻧﯩﻨﻰ ﺗﯘﺯﯗﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ﻫﻪﻡ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .

ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺩﻭﻟﻪﺕ ﺋﯩﺸﭽﯩﻼﺭ ﺋﻮﻳﯘﺷﻤﯩﺴﻰ ، ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﻰ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﻰ ، ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﻮﻟﻠﯩﻜﺘﯩﭙﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ﻫﻮﻛﯘﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﺎﺕ ﻳﺎﻳﺪﯗﺭﯨﺸﯩﻨﻰ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ ﻫﻪﻡ ﻗﻮﻟﻼﻳﺪﯗ .
ﺋﺎﻫﺎﻟﯩﻼﺭ ﻛﻮﻣﯩﺘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﻧﺖ ﻛﻮﻣﯩﺘﯩﺘﻰ ﻫﻪﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻫﻮﻛﯘﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻫﻪﻡ ﻫﻮﻛﯘﻣﻪﺕ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﻗﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﻗﺎﻧﯘﻥ ، ﺗﯘﺯﯗﻡ ،ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ ﯞﻩ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺸﻰ،ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺷﻘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﻛﻪﺳﯩﭙﻠﻪﺭﻧﻰ ﺭﺍﯞﺍﺟﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺸﻰ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ .

ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﻫﻪﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ﻫﻮﻛﯘﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﻮﻛﯘﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﺎﻣﺎﻝ - ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ، ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﯞﻩ ﺷﻪﺧﯩﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯘﻟﯩﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ، ﺩﻭﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﻫﻪﻡ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﻫﻪﺭﻛﻪﺕ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﯟﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﯩﻐﺎ ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺋﯩﺌﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ، ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺶ ﺧﻪﯞﭘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﻮﻝ ﺗﯩﻘﯩﭗ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻐﺎ ،ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﻫﻪﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻕ - ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻏﻮﻣﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻫﻪﻡ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺷﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﮭﺎﻡ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﻫﻪﻡ ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ .

ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﯨﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍﺩﻭﻟﻪﺕ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ، ﺩﯨﻴﺎﮔﻮﻧﻮﺯ ﻗﻮﻳﯘﺵ ، ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰﻗﺎﻧﺎﺕ ﻳﺎﻳﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﯩﻠﮭﺎﻡ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻫﻪﻡ ﻗﻮﻟﻼﭖ ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﭘﻪﻥ - ﺗﯩﺨﻨﯩﻜﺎ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﻮﺗﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺩﻭﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯘﺭﯗﭖﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﻗﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚﻛﯩﻠﯩﻨﻜﯩﻠﯩﻚ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﻫﻪﻡ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﻠﮭﺎﻡ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ ﻫﻪﻡ ﻗﻮﻟﻼﻳﺪﯗ .
ﺩﻭﻟﻪﺕ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺧﻪﻟﯩﻘﺌﺎﺭﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺶ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﻠﮭﺎﻡ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ ﻫﻪﻡ ﻗﻮﻟﻼﻳﺪﯗ .

ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﯨﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍﻧﺎﻫﯩﻴﻪ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ﻫﻮﻛﯘﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻫﻮﻛﯘﻣﻪﺕ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﻛﻮﺭﯗﻧﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﻫﭙﻪ ﻛﻮﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﻪﺧﯩﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻟﻪﻳﺪﯗ ﯞﻩ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﻳﺪﯗ.
ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺶ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﻫﻮﻛﯘﻣﻪﺕ ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﺠﯩﺮﯨﺶ ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﺪﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻥ ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﻭﻟﻪﺕ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺵ ﻫﻪﻡ ﻧﻪﭘﯩﻘﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .

ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠﻰ ﺑﺎﺏ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ

ﺋﻮﻧﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﻫﻪﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ﻫﻮﻛﯘﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻫﻮﻛﯘﻣﻪﺕ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯘﻗﯘﻣﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻫﻪﻡ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻕ - ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ - ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖ ﻗﺎﻧﺎﺕ ﻳﺎﻳﺪﯗﺭﯨﺸﻰ ، ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺷﻪﻛﻠﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﻰ ﻣﯘﻫﯩﺘﻨﻰ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ .

ﺋﻮﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﻫﻪﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ﻫﻮﻛﯘﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻫﻮﻛﯘﻣﻪﺕ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻜﻪﺕ ، ﭘﻮﺭﺕ ، ﺋﺎﻳﺮﯨﭙﻮﺭﺕ ، ﺑﺎﻏﭽﺎ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺳﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻳﻮﻟﯘﭼﯩﻼﺭ ﭘﻮﻳﯩﺰﻯ ﻫﻪﻡ ﻛﯩﺮﺍﻛﻪﺷﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﺎﺭﺍﺧﻮﺕ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﻮﺯﮔﻪ ﭼﯩﻠﯩﻘﺎﺭﻟﯩﻖ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻼﻥ ﺗﺎﺧﺘﯩﺴﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﺸﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺋﯩﻼﻧﻼﺭﻧﻰ ﭼﺎﭘﻠﯩﺸﻰ ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ .

ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍﻧﺎﻫﯩﻴﻪ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ﻫﻮﻛﯘﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﻪﻫﯩﻴﻪﮔﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯘﭼﻪﻳﺘﯩﺸﻰ ، ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺋﻮﺭﯗﻥ ، ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﯞﻩ ﺷﻪﺧﯩﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺎﺕ ﻳﺎﻳﺪﯗﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﺗﯧﺨﻨﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ .
ﺳﻪﻫﯩﻴﻪ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﻗﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﻗﺎﻧﯘﻥ ، ﺗﯘﺯﯗﻡ ، ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ ﯞﻩ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﮔﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﺸﻰ ، ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﮔﻪ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ، ﺩﯨﻴﺎﮔﻮﻧﻮﺯ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ، ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﺪﺍ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻛﻮﺭﯗﻧﮕﯘﭼﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ .

ﺋﻮﻥ ﺋﯘﭼﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﻧﺎﻫﯩﻴﻪ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ﻫﻮﻛﯘﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﻪﻫﯩﻴﻪﮔﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰﺋﺎﻟﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ، ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﻮﻡ ﯞﻩ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯘﺯﯨﺸﯩﮕﻪ ، ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺩﻩﺭﺳﺘﯩﻦ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﺸﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﯩﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻫﻪﻡ ﻫﻪﻳﺪﻩﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ .
ﺋﺎﻟﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ، ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﻮﻡ ﯞﻩ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﻪﺭ ﺋﯘﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰﺋﯘﮔﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ .

ﺋﻮﻥ ﺗﻮﺗﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍﻣﺎﺩﺩﺍ ﻧﺎﻫﯩﻴﻪ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ﻫﻮﻛﯘﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺱ ﯞﻩ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘﻏﯘﺕ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘﻏﯘﺕ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻰ ﻫﻪﻡ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﺗﻮﺭ ﻧﯘﺟﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖ ﻗﺎﻧﺎﺕ ﻳﺎﻳﺪﯗﺭﯨﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ .
ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘﻏﯘﺕ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﻯ ﺗﯘﻏﯘﺕ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘﻏﯘﺕﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﻖﯞﻩ ﻛﻮﭘﯩﻴﯩﺶ ﺳﺎﻏﻼﻣﻠﯩﻖ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﯩﺘﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﭼﻮﻗﯘﻡ   ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ .

ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺷﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﻧﺎﻫﯩﻴﻪ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ﻫﻮﻛﯘﻣﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭ ﺷﻪﻫﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺋﺸﻠﻪﻣﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ .

ﺋﻮﻥ ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﭼﯩﮕﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻼﺭ ﯞﻩ ﻛﺎﺭﺍﻧﺘﯩﻦ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﭼﯩﮕﺮﺍ ﺋﯧﻐﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯘﭼﻪﻳﺘﯩﺸﻰ ، ﭼﯩﮕﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭼﯩﻘﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﻧﯘﻗﺘﯩﻠﯩﻖ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﻪﺳﻠﯩﻬﻪﺕ ﺑﯩﺮﯨﺸﻰ ﻫﻪﻡ ﻳﯩﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ .

ﺋﻮﻥ ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺩﻭﻟﻪﺕﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﺴﻰ ، ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺭﯨﻐﺒﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ ﻫﻪﻡ ﻗﻮﻟﻼﻳﺪﯗ . ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﯞﻩ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯘﺯﯗﭖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﺩﯨﻦ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻛﻮﺭﯗﺵ ﺋﯧﯖﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﻮﺗﯩﺮﯨﺪﯗ، ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﯞﻩ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻛﯩﺮﯨﺴﺖ ﭘﯩﺪﺍﺋﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﻪﭖﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﺎﺕ ﻳﺎﻳﺪﯗﺭﯨﺪﯗ.

ﺋﻮﻥ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰﯨﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍﻫﻪﺭ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ﻫﻮﻛﯘﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻫﻮﻛﯘﻣﻪﺕ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﭼﺎﺭﻩ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗﺋﺎﻻﻗﯩﺪﺍﺭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﯞﻩ ﺷﻪﺧﯩﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺶ ﺧﻪﯞﭘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺑﯩﺮﯨﺶ ، ﻳﯩﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﮭﺎﻡ ﯞﻩ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻛﯩﺮﻩﻙ .

ﺋﻮﻥ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﯨﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺭﺍﺩﯨﺌﻮ ، ﺗﯧﻠﯩﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ، ﮔﯩﺰﯨﺖ ، ﮊﻭﺭﻧﺎﻝ ، ﺋﯩﻨﺘﯩﺮﻧﯩﺖ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﺧﺒﺎﺭﺍﺕ ﯞﺍﺳﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﻗﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻣﻤﯩﯟﻯ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺗﻨﻰ ﻗﺎﻧﺎﺕ ﻳﺎﻳﺪﯗﺭﯨﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ .

ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﯩﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ - ﺋﻮﺭﮔﺎﻥ ، ﻛﻮﻟﻠﯩﻜﺘﯩﭗ ، ﻛﻪﺳﭙﻰ ﯞﻩ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭ ، ﻳﻪﻛﻜﻪ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﺯ ﻗﺎﺭﻣﯩﻐﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﻗﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﻗﺎﻧﯘﻥ ، ﺗﯘﺯﯗﻡ ، ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ ﯞﻩ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﮔﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻠﯩﺸﻰ ، ﺋﻮﺯ ﻗﺎﺭﻣﯩﻐﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﺎﺩﯨﻤﻼﺭﻧﯩﯔﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ .

ﻳﯩﮕﯩﺮﻣﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﻰ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﻧﺎﻫﯩﻴﻪ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺧﻪﻟﻖ ﻫﻮﻛﯘﻣﻪﺗﻠﯩﺮﻯﺳﻪﻫﯩﻴﻪ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﻪﺕ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻧﻰ ﺗﻪﺳﺴﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﻛﻪﯓ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﺸﻰ ﻫﻪﻡ ﻳﯩﺘﻪﻛﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ .

______________________________________________________
ﻳﻮﻟﺪﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﻯ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﺎﺯﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯘﻻﭖ ﺑﯩﺮﯨﻠﯩﺪﯗ ، ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ.


ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺳﺎﻻﻡ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﯩﺶ ﺗﻪﺧﺴﯩﻤﺎﺗﯩﻐﺎ ﺧﯩﻼﭖ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﻮﺯﻩﻣﭽﻪ ﺑﯘﻧﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺘﯩﻢ. ﻣﻪﻥ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﮬﻪﻡ ﺳﻪﮬﯩﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺋﺎﻻﻗﻪﻡ ﻳﻮﻕ . ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺩﯨﻨﻤﯘ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﯩﻢ ﻳﻮﻕ ﺩﯨﻴﻪﺭﻟﯩﻚ ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻛﯘﭼﯘﻣﻨﯩﯔ ﻳﯩﺘﯩﺸﯩﭽﻪ1- ﺑﺎﺑﻨﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﺘﯩﻢ . ﻳﻮﻟﺪﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﻮﻟﻠﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯗﭖ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ . ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﻣﺎﺧﺘﺎﭖ ﻛﻮﻛﻜﻪ ﺋﯘﭼﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﻪﻣﻪﺱ . ﻣﺎﺧﺘﺎﺵ ﺳﻮﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﺩﻩﻙ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ !   
ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺗﯩﻜﯩﺴﺘﻰ:http://www.xjcdc.com/ReadNews.asp?NewsID=1795

helloteac يوللانغان ۋاقتى 2006-6-16 19:09:37

ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ،ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺑﯘﻧﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﻏﻪﻣﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ،ﺋﯩﺘﯩﯟﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﺑﯧﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﺗﺎﺟﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻗﺘﻪ...
ﻏﻮﻟﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﻭﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻼﺭ ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻤﯩﺸﻘﯘ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺷﯩﭙﯩﺮﯨﺲ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺳﺎﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ.

yasin_uighur يوللانغان ۋاقتى 2006-6-16 19:56:53

ﺋﺎﺋﺎ...ﻧﻪﺩﯨﻜﻰ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻧﺴﯩﺰ ﺧﺎﻧﻘﯩﺰ.... ﺋﯘ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﺋﯜﻣﯜﺩﯨﻨﻰ ﺋﯜﺯﮔﻪﻥ ﺩﯙﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﯘﻟﯩﺸﻰ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ. ﻏﯘﻟﺠﯩﺪﺍ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﺪﯗ؟ﺧﻪﻧﺰﯗﻻﺭﻏﯘ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ....

ﻣﻪﻥ ﺳﺎﺭﺍﯓ...   ﮬﻪﻱ ﻳﺎﻕ،ﺳﯩﺰ ﺳﺎﺭﺍﯓ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ، ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯜﻟﮕﯩﭽﻪ ﭼﯜﺷﯜﺭﯞﯨﺘﯩﻠﻰ.ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻦ.ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﯨﻤﯩﺰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻻﺭﻣﯩﺰ.ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﯓ.

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2006-6-16 21:37:12

ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﭽﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﻣﻪﻥ

Laqin_1 يوللانغان ۋاقتى 2006-6-16 22:37:25

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﻮﻟﻼﭘﺴﯩﺰ .
ﻣﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﻗﻮﻳﺎﻱ ﺩﻩﭖ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ، ﺳﯩﺰ ﻣﯧﻨﻰ ﺧﻪﺕ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺧﺎﻻﺱ ﻗﯩﻠﯩﭙﺴﯩﺰ.

man_sarang يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 11:12:41


ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﻡ ﺑﯘ ﻧﯩﺰﺍﻣﻨﺎﻣﻪ << ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ >> ﺩﻩ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯧﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ، ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﻕ، ﻣﻪﻥ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﯩﻨﭽﻪ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﺘﯩﻢ .
بەت: [1]
: (ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ) ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﻧﯩﺰﺍﻣﻰ