Huxtikin يوللانغان ۋاقتى 2006-6-8 19:29:38

ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﻟﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﺭﯗﺷﻠﯩﺮﻯ

1945-ﻳﯩﻠﻰ4-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ8-ﻛﯜﻧﻰ 3-ﺭﺍﻳﯘﻥ ﭘﺎﺭﺗﯩﺰﺍﻧﻼﺭ ﺋﻪﺗﺮﯨﺘﻰ ﺭﻩﺳﻤﻰ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯘﺭﯗﻟﺪﻯ
ﺳﯘﺭﻩﺕ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﻖ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﯚﺗﻜﯘﺗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻰ ﯞﻩ ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﻗﯘﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ﺷﯩﺘﺎﺑﻰ

http://photo4.56.com/albums/userpics/data5/20/21/4159921%7C2021142361448130c3557ba.jpg

http://photo4.56.com/albums/userpics/data5/19/59/4159921%7C1959982997448130c3b00a9.jpg

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ،ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻨﻰ ﯞﻩ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺋﻮﺭﮔﺎﻥ ﻗﯘﺭﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺩﻯ
ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯩﺮﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ

http://photo4.56.com/albums/userpics/data5/15/86/4159921%7C1586677876448130c42f1cb.jpg

ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﯞﻩ ﻗﯘﻣﯘﻝ ﭘﺎﺭﺗﯩﺰﺍﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻠﻪ

http://photo4.56.com/albums/userpics/data5/20/18/4159921%7C2018976733448130c4723cd.jpg

ﺋﯜﭺ ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﮬﻪﺭﺑﻰ ﺳﻮﺗﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ

http://photo4.56.com/albums/userpics/data5/75/70/4159921%7C757086887448130c488b1d.jpg

ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ

http://photo4.56.com/albums/userpics/data5/15/71/4159921%7C1571399416448130c4a30e7.jpg

ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺷﻤﻪﻛﺘﻪ

http://photo4.56.com/albums/userpics/data5/16/08/4159921%7C1608766238448130c4e89ed.jpg

ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴﻤﻰ

http://www.bizuyghur.com/tarix/1944/image/sqgm/atlikhkhisim.jpg

ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ

http://photo4.56.com/albums/userpics/data5/20/08/4159921%7C20081120524481311ce335e.jpg

1945-ﻳﯩﻠﻰ7-ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺋﯩﻠﯩﺪﺍ ﮬﻪﺭﺑﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺗﻪﺳﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ،ﺋﯩﯟﺯﻭﺕ،ﺭﻭﺗﺎ،ﺑﺎﺗﺎﻟﯩﻴﻮﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﺋﻮﻓﯩﺘﺴﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﯩﺪﻯ
ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ

http://photo4.56.com/albums/userpics/data5/63/93/4159921%7C6393463674481311d234d9.jpg

1945-ﻳﯩﻠﻰ6-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﯩﺸﯩﺪﺍ ﻗﯘﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ﺷﯩﺘﺎﺏ ﺟﻪﻧﯘﭖ،ﺷﯩﻤﺎﻝ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﯘﭺ ﻟﯩﻨﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻻﮬﯩﻴﻪﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻜﯩﺘﺘﻰ.ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﺍ ﺷﯩﺨﻮﻏﺎ ﺑﯚﺳﯘﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ،ﺋﺎﻟﺘﺎﻱ،ﭼﯚﭼﻪﻙ،ﺷﯩﺨﻮﺩﯨﻜﻰ ﺩﯗﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯜﺯﯨﯟﯨﺘﯩﺶ،ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻟﯩﻨﯩﻴﻪﺩﻩ ﻣﺎﻧﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﯘﺵ.ﺟﻪﻧﯘﭘﺘﺎ ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﺍ ﭘﺎﺭﺗﯩﺰﺍﻧﻠﯩﻖ ﺋﯘﺭﯨﺸﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺎﺕ ﻳﺎﻳﺪﯗﺭﯗﺵ.
1945-ﻳﯩﻠﻰ9-ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﻣﺎﻧﺎﺱ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﻰ ﻗﯩﺮﻏﯩﻘﯩﻐﯩﭽﻪ،ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﭗ،ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﯩﮕﻪ 150 ﻛﯩﻠﻮﻣﯩﺘﯩﺮ ﻗﺎﻟﺪﻯ،ﮔﻮﻣﯩﻨﺪﺍﯓ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﯨﻘﻘﻪ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯘﺳﯘﺵ ﺋﯜﭼﯘﻥ ﻛﯚﯞﺭﯗﻛﻨﻰ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﯞﻩﺗﺘﻰ.
1946-ﻳﯩﻠﻰ،ﺑﯩﺘﯩﻤﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ، ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ،ﺗﺎﻧﻜﺎ،ﺯﻩﻣﺒﯩﺮﻩﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.

http://photo4.56.com/albums/userpics/data5/75/12/4159921%7C7512052324481311d48294.jpg

ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﮬﻪﻣﺸﯩﺮﻟﯩﺮﻯ

http://photo4.56.com/albums/userpics/data5/19/29/4159921%7C1929340843448131857c154.jpg

ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺑﺎﺵ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻰ ﺋﯩﺴﮭﺎﻗﺒﯩﻚ(ﺋﻮﯓ) ﯞﻩ ﻣﯘﺋﺎﯞﯨﻦ ﻗﯘﻣﺎﻧﺪﺍﻥ ﺩﺍﻟﯩﻠﻘﺎﻥ

http://photo4.56.com/albums/userpics/data5/64/17/4159921%7C6417115434481318715b6d.jpg

ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ،ﺋﯩﺴﮭﺎﻗﺒﯩﻚ ﯞﻩ ﺩﺍﻟﯩﻠﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺳﻪﭘﺘﻪ

http://photo4.56.com/albums/userpics/data5/16/46/4159921%7C16462631784481318745112.jpg

ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﺑﻰ ﺑﯘﻳﯘﻣﻠﯩﺮﻯ
ﺗﯩﻜﻪﺱ1-ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﭘﻮﻟﻜﻰ ﯞﻩ ﻧﺎﺭﺍﺕ 8-ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﭘﻮﻟﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﻰ

http://photo4.56.com/albums/userpics/data5/14/26/4159921%7C14268414654481311d65746.jpg

ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﭘﺎﮔﯘﻧﻰ

http://photo4.56.com/albums/userpics/data5/19/09/4159921%7C19090518504481311d81862.jpg

ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﻮﺭﺩﯨﻨﻼﺭ

http://photo4.56.com/albums/userpics/data5/16/68/4159921%7C16686409484481311da0474.jpg

ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﻐﯩﺮ ﺗﯩﭙﺘﯩﻜﻰ ﻗﯘﺭﺍﻝ

http://photo4.56.com/albums/userpics/data5/22/81/4159921%7C2281811124481311dd1575.jpg

ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ ﭘﯩﻠﻤﯘﺕ

http://photo4.56.com/albums/userpics/data5/18/12/4159921%7C1812079234481311e06b31.jpg

ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﺎﭘﺎﻧﭽﺎ

http://photo4.56.com/albums/userpics/data5/10/95/4159921%7C1095691380448131851be91.jpg

ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪ ﺷﻪﭘﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮔﯩﺮﺑﻰ

http://photo4.56.com/albums/userpics/data5/39/31/4159921%7C3931570754481318777981.jpg

ﺋﯘﭺ ﯞﯨﻼﻳﻪﺕ ﺋﯧﻨﻘﯩﻼﺑﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ،ﻗﻪﺭﻩﺭﺳﯩﺰ ﻳﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.

ﺑﯩﺰ  ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ  ﺗﻮﺭﯨﺪﯨﻦ   ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ.
بەت: [1]
: ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﻗﯘﺭﻟﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﺭﯗﺷﻠﯩﺮﻯ