Laqin_1 يوللانغان ۋاقتى 2006-5-30 09:56:07

ﺧﺎﻧﯩﻢ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺑﯘﻻﻱ ﺩﻩﻣﺴﯩﺰ ؟1 . ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﯞﻩ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﯩﻴﺎﻟﻪ ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﺶ .
2 . ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺑﻠﯩﺘﻜﺎ ﺑﯩﺮﯨﻜﻤﻪ ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻦ ﺋﯩﭽﯩﺶ . ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﯧﺸﻰ 30 ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﻗﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻦ  E   , C  ﻧﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺗﯘﻟﻠﯘﻗﻼﺵ ﻻﺯﯨﻢ .
3 . ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺴﯘ ﺋﯩﭽﯩﺶ . ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯜﭺ ﯞﺍﺥ ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﺎ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﺴﯘ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ ، ﻗﺎﻥ ﺗﻮﻣﯘﺭ ﻗﯧﺘﯩﺸﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .
4 . ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻴﺎﻟﻪ ﻗﯧﻨﯩﻖ ﭼﺎﻱ ﺋﯩﭽﯩﺶ . ﺳﯜﺗﻨﯩﯔ ﻛﺎﻟﺴﯩﺘﯩﻲ ﺗﯘﻟﻠﯘﻗﻼﺵ ﺋﯜﻧﯩﻤﻰ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﻤﻪﻛﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ . ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﻗﯧﺘﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ . ﺷﯘﯕﺎ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ - ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﯩﻴﺎﻟﻪ ﻗﯧﺘﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺸﻜﻪ ﻛﺎﭘﺎﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ .
5 . ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺗﯘﻟﻜﺎ ﻣﯩﻨﯧﺮﺍﻝ ﺳﯘ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ . ﻳﯜﺯﻧﻰ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻳﯘﻳﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، ﺳﯘﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺩﺍﻛﯩﻨﻰ ﭼﯩﻼﭖ ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯﮔﻪ ﻳﯧﭙﯩﺶ ، ﺩﺍﻛﺎ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، ﻳﻪﻧﻪ ﺩﺍﻛﯩﻨﻰ ﮬﯚﻟﻠﻪﭖ ﺷﯘ ﻳﯘﺳﯘﻧﺪﺍ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ . ﺑﯘ ﻳﯜﺯﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻣﯩﻜﺮﻭ ﺋﯧﻠﻤﯧﻨﯩﺖ ﺋﯘﺯﯗﻗﻠﯩﻐﻰ ﺗﻮﻟﻠﯘﻗﻠﯩﻐﺎﻧﻐﺎ ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .
6 . ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﻪ ﭘﻪﻣﯩﺪﯗﺭ ﻳﯧﻴﯩﺶ . ﻣﯩﯟﻩ - ﭼﯩﯟﻩ ﯞﻩ ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﻪﻣﯩﺪﯗﺭﻧﯩﯔ ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﯟﻯ ﺋﻪﯓ ﻳﯘﻗﺮﻯ . ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﻪ ﭘﻪﻣﯩﺪﯗﺭ ﻳﻪﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪ ، ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﯨﺘﺎﻣﯩﻦ C ﻧﻰ ﺗﻮﻟﻠﯘﻗﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .

sara يوللانغان ۋاقتى 2006-6-5 23:35:20

ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ!

uyuljp يوللانغان ۋاقتى 2006-6-9 20:39:10

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ !!!!Laqin_1 يوللانغان ۋاقتى 2006-6-26 20:24:12

بەت: [1]
: ﺧﺎﻧﯩﻢ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺑﯘﻻﻱ ﺩﻩﻣﺴﯩﺰ ؟