suzuk يوللانغان ۋاقتى 2006-5-26 16:32:44

RJ NewYork06 ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻳﺰﯛﻛﻠﯩﺮﻯPinhan يوللانغان ۋاقتى 2006-5-26 16:40:49

ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﻮﻳﺰﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻮﺳﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻻﮬﯩﻴﻠﯩﺴﻪ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ .

suzuk يوللانغان ۋاقتى 2006-5-26 16:42:27

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻻﻱ ﺩﯦﮕﻪﻧﻤﺎ؟

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-5-26 17:12:24

ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭﯨﻢ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺯﻣﯩﺴﯩﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﺮﻭﺳﺘﺎﻝ ﯞﻩﻗﻪﺳﯩﺪﻩﻙ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﯩﻤﯘ ﺑﯩﻠﻪﻳﺰﯛﻙ ﯞﻩﻗﻪﺳﻰ ﭼﯩﻘﻤﯩﺴﯘﻥ ﻳﻪﻧﻪ؟!
ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﺎﻧﯩﻢ - ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﯚﺭﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺶ ﺗﺎﭘﺘﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺋﻪﻣﺪﻯ!

Pinhan يوللانغان ۋاقتى 2006-5-26 17:25:41

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻻﻱ ﺩﯦﮕﻪﻧﻤﺎ؟
********************************************************
ﺧﻮﺗﯘﻧﺌﺎﻟﺴﺎﻡ ﻛﻮﻳﺰﯨﻼﭖ ﺑﺎﻗﺎﻱ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ .

suzuk يوللانغان ۋاقتى 2006-5-26 18:02:15

ﮬﯧﻠﯩﺘﯩﻨﻼ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﺷﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﯨﯖﻼﺭ.  ﺧﺎﺗﯩﺮﻩﯕﻠﻪﺭﻧﻰ ﺟﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ. ﺟﯩﯖﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺟﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺗﺎﻣﺎﻳﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ . ﮬﺎﮬﺎﮬﺎﮬﺎ

Pinhan يوللانغان ۋاقتى 2006-5-26 18:19:34

ﺳﺎﺧﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﻗﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺋﻪﯞﻻﺩﻯ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﯩﺰ .

adil621 يوللانغان ۋاقتى 2006-5-26 20:22:40

ﺳﯚﻳﮕﯜﻧﯜﻡ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﯟﯦﺮﯨﻤﻪﻥ ﮬﻰ ﮬﻰ ﮬﻰ

akbar000 يوللانغان ۋاقتى 2006-5-26 20:44:14

ﭘﯩﻨﮭﺎﻥ   ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ     ﺗﺎﺳﻼ   ﻗﺎﭘﺘﯘ   ﺟﯘﻣﯘ   ﺳﯩﺰﻧﻰ   ﮔﻪﭘﺘﻪ     ﻳﯩﻘﯩﺘﯩﭗ    ﻗﻮﻳﻐﯩﻠﻰ   .    ﺑﻮﺵ   ﻛﻪﻟﻤﻪﯓ !!!   
                (ﭼﺎﻗﭽﺎﻕ ﺟﯘﻣﯘ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ .  ﺧﺎﺗﺎ   ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﯕﻼﺭ  ).

turkex يوللانغان ۋاقتى 2006-5-26 21:58:15ﻣﺎﯞﯗ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﻮﭖ ﻗﻮﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺟﯘﻣﺎ ...~~

bardam يوللانغان ۋاقتى 2006-5-26 22:58:37

ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﺯﯨﺖ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ .
ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻐﺮﺍﻕ ﺋﻪﭖ ﺑﯩﺮﻩﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ!!!!!!!!!!!!

Teddy يوللانغان ۋاقتى 2006-5-26 22:59:03

ﻧﻪﭼﭽﻪ ﭘﯘﻟﻜﻪﻥ؟

mustakil يوللانغان ۋاقتى 2006-5-27 12:31:22

ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻻﻱ ﺩﯦﮕﻪﻧﻤﺎ؟
*******************************************************************************************

ﻣﺎﯞﯗ ﮔﻪﭖ ﺑﻪﻙ  ﭘﻪﻳﺰﻯ ﻛﻪﭘﺘﯘ ..................

ﭼﺎﺧﭽﺎﻗﻘﺎ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯘﺳﺘﺎ ﺋﯩﻜﻪﻧﺴﺰ ﺟﯘﻣﯘ ﺳﯩﺰ

sardar0998 يوللانغان ۋاقتى 2006-5-27 14:41:59

ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﺩﯗﯕﻼﺭ ؟؟؟؟؟؟؟؟
ﺋﻨﻜﺎﺱ ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻮﻏﯘﻝ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻛﻪﻥ ﺗﻮﯞﺍ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ ...ﻗﯩﺰﻻﺭ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺑﯩﺰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﭼﯘﺷﯘﭖ ﻛﯩﺘﯘﭘﺘﯘﻕ ....ﮬﺎ ﮬﺎ ﮬﺎ ﮬﺎ ﮬﺎ

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-5-27 14:46:46

ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﺎ ﺧﺎﻧﯩﻢ - ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﺎﺯ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﻳﺎﻕ ﺩﻩﻳﺴﯩﻠﻪﺭ!؟

tikenlik~gul يوللانغان ۋاقتى 2006-5-27 19:25:18

ﺧﯧﻠﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻳﺰﯛﻛﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ...................

alkut0996 يوللانغان ۋاقتى 2006-5-29 09:39:12

ﺧﺎﻧﯩﻢ-ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﮬﻮﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﻮﻣﻜﯩﻦ، ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﺩﺍ ﻳﻮﻗﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ.

wafa يوللانغان ۋاقتى 2006-5-29 12:07:19

چىرايلىقكەن

rabbialla يوللانغان ۋاقتى 2006-5-29 12:47:14

ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻥ

musilin يوللانغان ۋاقتى 2006-5-29 14:56:48

    ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﻮﻟﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ؟.،
بەت: [1] 2
: RJ NewYork06 ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻳﺰﯛﻛﻠﯩﺮﻯ