بىلقۇت تورغا كەلگىنڭىزنى قىزغىن قارشى ئالىمىز!
     
ئورنىڭىز : كومپيۇتېر بىلىملىرى >> توربىلىملىرى >> تور بەتتا دائىم ئىشلىتىدىغان بىر نەچچە خىل ئېلان كودلىرى

تور بەتتا دائىم ئىشلىتىدىغان بىر نەچچە خىل ئېلان كودلىرى

يوللانغان ۋاقتى : 2008-05-22 18:22:45    كۆرۈلۈش سانى : 1106  
كصچصك | نورمال | چوڭ             
[code]سول تەرەپ لەيلىمە ئېلان كودى  <script language=javascript>var specialcode="<DIV id=searchspe style='Z-INDEX: <script language=javascript>var specialcode="<DIV id=searchspe style='Z-INDEX: 100; right: 1px; POSITION: absolute; TOP: 180px;'><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=150 style='border-left:1px solid #2E6287;border-top:1px solid #2E6287;border-right:1px solid #2E6287;font-size:12px;color:#ffffff; border-bottom-color:#2E6287; border-bottom-width:1px'><TR bgcolor=#2E6287><TD height=20> 推荐↓</TD><TD style='CURSOR: hand' onclick=searchspe.style.visibility='hidden' width=30>关 闭</TD></TR></TABLE><table border='1' width='150' height='500' bordercolor='#2E6287'><tr><td>广告内容</td></tr></table></DIV>";document.write(specialcode);lastScrollY=0;function heartBeat0(){diffY=document.body.scrollTop;percent=.1*(diffY-lastScrollY);if(percent>0)percent=Math.ceil(percent);else percent=Math.floor(percent);document.all.searchspe.style.pixelTop+=percent;lastScrollY=lastScrollY+percent;}window.setInterval("heartBeat0()",1);</script>  ئوڭ تەرەپ لەيىمە ئېلان كودى  <script language=javascript>var specialcode="<DIV id=searchspe style='Z-INDEX: 100; left: 1px; POSITION: absolute; TOP: 50px;'><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=360 style='border-left:1px solid #333333;border-top:1px solid #333333;border-right:1px solid #333333;font-size:12px;color:#ffffff'><TR bgcolor=#2E6287><TD height=20> 推荐↓</TD><TD style='CURSOR: hand' onclick=searchspe.style.visibility='hidden' width=30>关 闭</TD></TR></TABLE><table border='1' width='150' id='table1' bordercolor='#2E6287' height='500'><tr><td>广告内容</td></tr></table></DIV>";document.write(specialcode);lastScrollY=0;function heartBeat0(){diffY=document.body.scrollTop;percent=.1*(diffY-lastScrollY);if(percent>0)percent=Math.ceil(percent);else percent=Math.floor(percent);document.all.searchspe.style.pixelTop+=percent;lastScrollY=lastScrollY+percent;}window.setInterval("heartBeat0()",1);</script>  سول تەرەپ مۇقىم ئېلان كودى  <DIV id=searchspe style='Z-INDEX: 100; left: 1px; POSITION: absolute; TOP: 50px;'><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=360 style='border-left:1px solid #333333;border-top:1px solid #333333;border-right:1px solid #333333;font-size:12px;color:#ffffff'><TR bgcolor=#2E6287><TD height=20> 推荐↓</TD><TD style='CURSOR: hand' onclick=searchspe.style.visibility='hidden' width=30>关 闭</TD></TR></TABLE>广告内容</DIV> ئوڭ تەرپ مۇقىم ئېلان كودى <DIV id=searchspe style='Z-INDEX: 100; right: 1px; POSITION: absolute; TOP: 50px;'><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=360 style='border-left:1px solid #333333;border-top:1px solid #333333;border-right:1px solid #333333;font-size:12px;color:#ffffff'><TR bgcolor=#2E6287><TD height=20> 推荐↓</TD><TD style='CURSOR: hand' onclick=searchspe.style.visibility='hidden' width=30>关 闭</TD></TR></TABLE>广告内容</DIV> تور بەت يۈزىدە ئۇچۇپ يۈرىيدىغان  <div id="img" style="position:absolute;; width: 200; height: 151">广告内容</div> <script LANGUAGE="JavaScript"> var xPos = 20; var yPos = 10; img.style.left= xPos; img.style.top = yPos; var step = 1; var delay = 30; var width,height,Hoffset,Woffset; var y = 1; var x = 1; var interval; img.visibility = "visible"; function changePos() { width = document.body.clientWidth; height = document.body.clientHeight; Hoffset = img.offsetHeight; Woffset = img.offsetWidth; if (y) { yPos = yPos + step; } else { yPos = yPos - step; } if (yPos < 0) { y = 1; yPos = 0; } if (yPos >= (height - Hoffset)) { y = 0; yPos = (height - Hoffset); } if (x) { xPos = xPos + step; } else { xPos = xPos - step; } if (xPos < 0) { x = 1; xPos = 0; } if (xPos >= (width - Woffset)) { x = 0; xPos = (width - Woffset); } img.style.left = xPos + document.body.scrollLeft; img.style.top = yPos + document.body.scrollTop; } function start() { interval = setInterval('changePos()', delay); } function pause_resume() { clearInterval(interval); } start(); </script>  بەت نىڭ ئىككى تەرىپىدە   <DIV id=searchspe style='Z-INDEX: 100; right: 5px; POSITION: absolute; TOP: 50px;'><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=150 style='font-size:12px;color:#ffffff'><TR bgcolor=#C54A00><TD height=20> 推荐↓</TD><TD style='CURSOR: hand' onclick=searchspe.style.visibility='hidden' width=30>关 闭</TD></TR></TABLE> 广告内容</DIV><DIV id=searchspe2 style='Z-INDEX: 100; left: 5px; POSITION: absolute; TOP: 50px;'><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=150 style='font-size:12px;color:#ffffff'><TR bgcolor=#12BDFF><TD height=20> 推荐↓</TD><TD style='CURSOR: hand' onclick=searchspe2.style.visibility='hidden' width=30>关 闭</TD></TR></TABLE> 广告内容</DIV> مائۇسقا ئەگىشىدىغان <script language=javascript>function close163news(){searchspe.style.visibility='hidden';searchspe2.style.visibility='hidden';} var specialcode="<DIV id=searchspe style='Z-INDEX: 100; right: 1px; POSITION: absolute; TOP: 30px;'><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=150 style='font-size:12px;color:#ffffff'><TR bgcolor=#C54A00><TD height=20> 推荐↓</TD><TD style='CURSOR: hand' width=30>关 闭</TD></TR></TABLE>广告内容</DIV>";document.write(specialcode);lastScrollX=0;function heartBeat0(){diffY=document.body.scrollTop;percent=.1*(diffY-lastScrollX);if(percent>0)percent=Math.ceil(percent);else percent=Math.floor(percent);document.all.searchspe.style.pixelTop+=percent;lastScrollX=lastScrollX+percent;}window.setInterval("heartBeat0()",1);var specialcode2="<DIV id=searchspe2 style='Z-INDEX: 100; left: 1px; POSITION: absolute; TOP: 30px;'><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=150 style='font-size:12px;color:#ffffff'><TR bgcolor=#12BDFF><TD height=20> 推荐↓</TD><TD style='CURSOR: hand' width=30>关 闭</TD></TR></TABLE>广告内容</DIV>";document.write(specialcode2);lastScrollY=0;function heartBeat1(){diffY=document.body.scrollTop;percent=.1*(diffY-lastScrollY);if(percent>0)percent=Math.ceil(percent);else percent=Math.floor(percent);document.all.searchspe2.style.pixelTop+=percent;lastScrollY=lastScrollY+percent;}window.setInterval("heartBeat1()",1);</script> QQ نىڭ كىدەك ئەسكەرتىش چىقىدىغان ئېلان كودى <!-- 代码开始 请将下面的代码放到body结束标签之前--> <DIV id=eMeng style="BORDER-RIGHT: #455690 1px solid; BORDER-TOP: #a6b4cf 1px solid; Z-INDEX: 99999; LEFT: 64px; VISIBILITY: hidden; BORDER-LEFT: #a6b4cf 1px solid; WIDTH: 168px; BORDER-BOTTOM: #455690 1px solid; POSITION: absolute; TOP: 374px; HEIGHT: 115px; BACKGROUND-COLOR: #c9d3f3"> <TABLE style="BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" bgColor=#cfdef4 border=0> <TBODY> <TR> <TD style="FONT-SIZE: 12px; BACKGROUND-IMAGE: none; COLOR: #0f2c8c" width=30 height=24> </TD> <TD style="PADDING-LEFT: 4px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 12px; BACKGROUND-IMAGE: none; COLOR: #1f336b; PADDING-TOP: 4px" vAlign=center width="100%"><span class="style13">本站提示</span></TD> <TD vAlign=center align=right width=19 2px? padding-top: 2px; padding-right:><SPAN title=关闭 style="FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; CURSOR: hand; COLOR: red; MARGIN-RIGHT: 4px" onclick=closeDiv()>×</SPAN></TD></TR> <TR> <TD style="PADDING-RIGHT: 1px; BACKGROUND-IMAGE: none; PADDING-BOTTOM: 1px" colSpan=3 height=90><DIV style="BORDER-RIGHT: #b9c9ef 1px solid; PADDING-RIGHT: 13px; BORDER-TOP: #728eb8 1px solid; PADDING-LEFT: 13px; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 13px; BORDER-LEFT: #728eb8 1px solid; WIDTH: 100%; COLOR: #1f336b; PADDING-TOP: 18px; BORDER-BOTTOM: #b9c9ef 1px solid; HEIGHT: 100%"> <div align="left"> <span style="text-decoration: none"> <FONT color=#FF0000>仿造qq好友上线<br> <center> </center> </FONT></span></div> </DIV></td></tr></table> <SCRIPT language=JavaScript> window.onload = getMsg; window.onresize = resizeDiv; window.onerror = function(){} var divTop,divLeft,divWidth,divHeight,docHeight,docWidth,objTimer,i = 0; function getMsg() { try{ divTop = parseInt(document.getElementById("eMeng").style.top,10) divLeft = parseInt(document.getElementById("eMeng").style.left,10) divHeight = parseInt(document.getElementById("eMeng").offsetHeight,10) divWidth = parseInt(document.getElementById("eMeng").offsetWidth,10) docWidth = document.body.clientWidth; docHeight = document.body.clientHeight; document.getElementById("eMeng").style.top = parseInt(document.body.scrollTop,10) + docHeight + 10;// divHeight document.getElementById("eMeng").style.left = parseInt(document.body.scrollLeft,10) + docWidth - divWidth document.getElementById("eMeng").style.visibility="visible" objTimer = window.setInterval("moveDiv()",10) } catch(e){} } function resizeDiv() { try{ divHeight = parseInt(document.getElementById("eMeng").offsetHeight,10) divWidth = parseInt(document.getElementById("eMeng").offsetWidth,10) docWidth = document.body.clientWidth; docHeight = document.body.clientHeight; document.getElementById("eMeng").style.top = docHeight - divHeight + parseInt(document.body.scrollTop,10) document.getElementById("eMeng").style.left = docWidth - divWidth + parseInt(document.body.scrollLeft,10) } catch(e){} } function moveDiv() { try { if(parseInt(document.getElementById("eMeng").style.top,10) <= (docHeight - divHeight + parseInt(document.body.scrollTop,10))) { window.clearInterval(objTimer) objTimer = window.setInterval("resizeDiv()",1) } divTop = parseInt(document.getElementById("eMeng").style.top,10) document.getElementById("eMeng").style.top = divTop - 1 } catch(e){} } function closeDiv() { document.getElementById('eMeng').style.visibility='hidden'; if(objTimer) window.clearInterval(objTimer) } </SCRIPT> <!-- -->[/code]


 

ئەڭ يېڭى مەزمۇن

يەنەبار

●  qqمۇلازىمەتلىرى بەل...
●  تور بەتتا دائىم ئىش...
●  چاقماق(迅雷)نىڭ تىرىس...
●  phpwindتىكى تېما ئېلىش...
●  2009-يىلى 4-ئاينىڭ 27-ك...
●  QQ توپتىكى بىكار تەل...
●  شىنجاڭ كۆچمە خەۋەر...
●  رەسىمدىكى Font نى تى...
●  56Kbps مودىم ئورناتقا...
●  نۆۋەتتكى توربەتنىڭ...
●  QQ «پۇلى» نى ئۆتۈنۈپ...
●  تىلفۇنغا ھەقسىز نا...
●  «ئۇيغۇرچە سۆزلەشكۈ...
●  ADSL بىلەن تورغا چىقق...
●  تور بېكتىڭىزگە ئال...
●  توردا دەرىس ئېلىشن...
●  DDN ئۇقۇمى
●  خەنزۇچە كىرگۈزگۈچ ...
●  ئۇيغۇرچە asp لىق بېل...
●  ماڭا ftpبوشلۇقتىن يا...

تەۋسىيە ئەسەر

يەنە بار

●  qqمۇلازىمەتلىرى بەلگىسى...
●  تور بەتتا دائىم ئىشلىتى...
●  چاقماق(迅雷)نىڭ تىرىسىنى ھ...
●  phpwindتىكى تېما ئېلىشتا ئە...
●  2009-يىلى 4-ئاينىڭ 27-كۈنى ب...
●  QQ توپتىكى بىكار تەلەتلە...
●  شىنجاڭ كۆچمە خەۋەرلىشىش...
●  رەسىمدىكى Font نى تىپىش...
●  56Kbps مودىم ئورناتقاندىن ...
●  نۆۋەتتكى توربەتنىڭ URLنى ...

ھەمكارلىشىڭ بېكەت ھەققىدە ئېلان بېرىڭ مۇلازىمتىمىز شىركەت ھەققىدە پىكىر بېرىڭ ئالاقىلىشىش
بىلقۇت ئۇنىۋېرسال تور بېكىتى
ئادىرسى : ئۈرۈمچى غالىبيەت يولى 183- نومۇر ، تېلېفون : 09912555222
شىنجاڭ << بىلقۇت >> ئېلېكتىرون پەن -تېخنىكا تەرەققىيات چەكلىك شىركىتى تور ئىشخانسى ئىشلىدى
© 2007-2008 Bilqut Uyghur Website 新ICP备10002904
مۇلازىمېتىر تەمىنلىگەن ئورۇن كۆك ئاسمان تور مۇلازىمىتى چەكلىك شېركىتى